Konopný seznam

středa 2. března 2011

Konstrukční řešení pro pasivní dům na bázi pórobetonu

Může mít využití výpočetních stavebně fyzikálních postupů vliv na ziskovost výstavby pasivního domu? Příspěvek prezentuje výsledky analýzy účinku tepelných mostů na příkladu energeticky pasivního domu (EPD) na bázi pórobetonu a poznatek, že při důsledném řešení tepelných vazeb v napojeních konstrukcí lze dosáhnout nejen tepelnětechnické, ale i investiční optimalizaci objektu. V příspěvku jsou shrnuty zkušenosti z navrhování rodinného domu v energeticky pasivním standardu v obci Tureň při Senci (obr. 1, 2), ukončeného v roce 2010.

Pasivní dům a tepelné mosty

Důsledné zadání všech relevantních tepelnětechnických hodnot do bilančního energetického výpočtu zaručuje přesný výsledek tepelného příkonu a měrné potřeby tepla na vytápění, což je především v případě pasivního domu velmi důležité. Zanedbání vlivu tepelných mostů může znamenat odchylku energetické spotřeby objektu nejen dolů (vlivem záporných čísel lineárního ztrátového součinitele tepelného mostu Ψe), ale i nahoru (větší skutečné tepelné úniky během užívání domu jako vypočtené).

Zjednodušení výpočtu energetické bilance nebo jeho nepřesnost mohou ve stádiu návrhu stavby vést projektanta k snaze snížit tepelné úniky např. iracionálním předimenzováním tlouštěk tepelněizolační vrstvy obvodových prvků, spojeným se zbytečným navýšením investic. Předražení stavby se může projevit i jako důsledek zbytečně náročného a komplikovaného řešení detailů konstrukčních uzlů, vyplývajícímu z nejistoty projektanta, pokud se detaily neověřil pomocí stavebně fyzikálních výpočtů. V případě zanedbání tepelných mostů nebo jejich nevhodného řešení se kromě zvýšených tepelných úniků v tepelné vazbě může minimální vnitřní povrchová teplota přiblížit ke kritické hodnotě.

Stavebně fyzikální metody a navrhování konstrukcí

Pro potřeby ověření hodnot lineárního ztrátového součinitele tepelného mostu Ψe byly v případě tohoto objektu vytipované typické konstrukční styky, které mohly svým rozsahem a délkou ovlivnit tepelnou ztrátu objektu a celkový výsledek energetického výpočtu PHPP. Šlo hlavně o detaily osazení oken, styk obvodových stěn se střešní konstrukcí, tak s podlahou v místě základů. Hodnoceno se 7 typických konstrukčních uzlů a protože některé detaily se simulovalo ve variantních řešeních, celkově bylo provedeno 18 simulací. Výpočty tepelných mostů se vyhotovili programem pro stavební tepelnou techniku ​​Therm 5.2, umožňujícím výpočty dvourozměrných (2D) stacionárních teplotních polí. Simulovaly se tepelné toky, lineární ztrátové součinitele tepelných mostů Ψe a minimální povrchové teploty θsi, min, jakož i tepelné propustnosti a součinitele prostupu tepla stavebními prvky, které se tepelně nacházejí v kontaktu se zeminou.

Žádné komentáře:

Okomentovat