Konopný seznam

středa 30. listopadu 2011

Jak získat nejvýhodnější půjčku ihned!


Poskytnou Vám peníze, když je potřebujete - půjčky a úvěry online.

Nechte půjčky ať Vám zaplatí účty. Sáhnout na pomoc v podobě půjčky či menšího úvěru není špatný nápad, pokud potřebujete například menší částku. Pokud hledáte společnost, která by Vám vyšla vstříc av časech, kdy i Vy potřebujete malou finanční injekci, by Vám dala dobrou půjčku nebo úvěr jsou hned dvě a to společnosti Ferratum a Provident. Výhodné podmínky, zkušenosti v oblasti půjček a úvěrů, každý den nový zákazníci i tak by se daly definovat.

Stydíte se půjčit si nějaké to euro od známých? Tak si vezměte půjčky diskrétní od nebankovních společností, u kterých máte zaručeno přehledné podmínky a férovou spolupráci. Krátkodobé půjčky jsou výhodné v tom, že poskytují peníze poměrně rychle, bez zbytečných průtahů o vašem aktuálním příjmu nebo hledáním někoho, kdo by Vám zaručil. Od těchto věcí jste při vyřizování půjček uchráněn.

Vyřízení půjčky online je stejně pohodlné jako nakupovat v nějakém e-shopu, jde dospova o minuty a peníze z půjčky můžete mít doma na stole. Půjčky online jsou bezpečné, jak je bezpečný internet banking, stejně jsou chráněny i vaše údaje. Váhání nad tím zda si vzít půjčky od nebankovky nebo není zbytečné, protože právě tyto společnosti Vám dají půjčky za neskutečných podmínek. Bez ručení, bez účelu, v hotovosti nebo na účet, bez registru, to jsou výhody, které Vám jen tak nějaká banka nedá.

pátek 18. listopadu 2011

Zateplování budov, přípravné práce


Pročby měly být budovy tepelně izolované, je dnes snad každému rozumnému majitelinebo uživateli budovy zřejmé. Od každé budovy, určené zejména na bydlení požadujeme, abyzajišťovala co možná nejstabilnější interiérovou teplotu, vlhkost, izolaci vůčihluku, a to vše za přijatelných měsíčních provozních nákladů.Zároveňpožadujeme kvalitní tepelnou izolaci s dlouhou životností, estetickou kvalitu anásledně co nejvyšší tržní hodnotu jak budovy, tak bytu. Je také zřejmé, že podíl tepelných ztrát venkovních obvodovýchstěn na celkové tepelné ztrátě budovy je u každého typu budově jinak významný.
Unás je aplikována téměř výhradně kontaktní technologie zateplování (pokudmluvíme o certifikovaných systémech), které označujeme zkratkou ETICS - vnějšítepelně izolační kompozitní systém. 
Tyto systémy jsou charakterizovány jako bezespáré, jejich povrchje tvořen souvislou vrstvou ušlechtilé omítky, přičemž tato konečná povrchováúprava umožňuje účinnou ochranu tepelné izolace vůči různým formámpovětrnostních vlivů (zejména UV záření). ETICS je možné uplatnit na tyto podklady: a) beton, lehčenýbeton, b) cihlové a porobetonové zdivo, c) keramické a pórobetonové prvky. Tietopodklady mohou být vybaveny vápenocementové, cementové,polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami spřípadnými jinými fasádními úpravami.
 
Tytosystémy umožňují zajistit tepelnou ochranu souvislých ploch fasády, atraktivnívzhled, ale také řeší i ostatní stavební detaily, eliminují tepelné mosty. 
Systémově řeší i navazující prvky: dilatační spáry, napojenívystupujících konstrukcí, detaily výplní otvorů. Vhodnosta oblíbenost těchto systémů vyplývá:
zezvýšení tepelné izolace stěny,
zeliminace tepelných mostů,
z účinnétepelné izolace,
z nízké hmotnostizatěžující konstrukci budovy,
zplně bezespáré renovace fasády,
z jednoduchého způsobu zhotoveníatd..
 
Samotnémuzateplování budovy - aplikaci izolace by mělo předcházet, tak jako u jinýchprací, posouzení technického stavu podkladu a důkladná příprava všech povrchů. 
U budovy určené k zateplování musí být samozřejmě ukončené všechnymokré procesy (omítky, vysprávky, potěry, ...), je třeba zajistit proschnutícelého objektu. Jevhodné, aby objekt důsledně prohlédl statik. Je sice samozřejmé, že součástí projektu je i staticképosouzení, mnohdy statik posuzuje jen na základě své empirické znalosti danéstavební soustavy objektu. Předem je třeba koncepčně vyřešit i systémové poruchy danésoustavy (přikotvení štítových stěn, reprofilaci lodžií, ...).
 

ETICSje možné aplikovat na různorodé povrchy pokud průměrná soudržnost podkladu jenejméně 200 kPa. 
Nejmenší jednotlivá, lokální přípustná hodnota je 80 kPa. Místní vyrovnání nebo reprofilace podkladu se udělá vhodnouhmotou zajišťující soudržnost minimálně 250 kPa. Požadovaná jepevnost, resp. nosnost podkladu, měřená zkouškou pevnosti v tahu (min. 0,08MPa). Pro stanovení měřitelných vlastností podkladu se používají tytozkušební metody
ČSN EN 1542 pro stanovenísoudržnosti podkladu
ČSN EN ISO 12 570 prostanovení vlhkosti podkladu
ETAG014 pro stanovení odolnosti hmoždinky proti vytržení z podkladu.
 

ETICS nelzeaplikovat na nevhodný podklad - např. 
znečištěný (prachem, výkvěty, mastnotou, odformovacími prostředky),sprašující, bioticky napadený, trvale zavlhlý nebo vykazující zvýšenouustálenou vlhkost. Ustálené hmotnostní vlhkosti materiálů udává např. ČSN 73 0540-3. Uvedené stavy podkladů lze před uplatněním ETICSsanovať vhodnýmimetodami (např. dle ČSN 73 2901).
 
Propočáteční posouzení vhodnosti podkladu se doporučují tyto způsoby a postupy:
vizuálníprůzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu,zjištění druhy podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevnýchvlhkých míst, apod..
posouzenísoudržnosti podkladu poklepem
posouzení míry degradacepodkladu vrypem
posouzenípřilnavosti povrchových úprav lepicí páskou
posouzenípodkladu otěrem
posouzenípřilnavosti nátěru mřížkovou zkouškou podle ISO 2409
posouzenívlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např.. 
metodou elektrickéhoodporu
posouzení stavudilatačních mezer v podkladu.
 
Řeknemesi, čemu je třeba věnovat pozornost, nač by měli vlastníci bytů dbát, jak seříká dívat se zhotovitelovi na ruce.
 
Požadavkyna podklad - čistota
Podkladpřed samotnou realizací realizovaného zateplení typu ETICS musí být zbavennečistot. 
Tento stav je možné dosáhnout jak mechanickým očištěním -oškrábáním, tak tlakovým vodním čištěním (VAP-kou), podle charakteru a stupněznečištění a zašpinění. V případě mastných nečistot je nejvhodnější způsob odstranění -tlakové vodní čištění za použití povrchově aktivní látky.
 
Soudržnostpodkladu
Důležitéje zjištění plošné soudržnosti podkladů pro systémy ETICS, jako jsou víceletévícevrstvé nátěry barvami, zvětralé omítky. 
Zvětralé, odfouklé a odlupující se omítky se před zahájenímprací mechanicky odstraní nejlepší seškrábáním na soudržný podklad. Tyto podklady je třeba napustit vhodným a účinným penetračnímnátěrem.
 
Rovinnost
Požadavkyna geometrickou rovinnost zateplovaného podkladu určuje ČSN.Všichnivýrobci certifikovaných kontaktních zateplovacích systémů tyto požadavky přímostanoví, požadují. 
Pokud podklad není dostatečně rovinný, je ho možné v dostatečnémpředstihu vhodnými materiály vyrovnat, což však zvyšuje celkové investičnínáklady. hmoždinkami.">Při samotném lepení se dají vyrovnat lepicí maltou nerovnosti +10 mm na délce 2 metrové latě, případně kombinovat lepení s kotvenímhmoždinkami. Při větších nerovnostech podkladu je možné upevňovat izolantpomocí lišt. Obecně se doporučuje, aby hodnota odchylky rovinnosti na délce 1metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna plniva vomítce se zvýšením o 0,5 mm. Nejvyšší dovolené hodnoty odchylek rovinnosti podkladu vzávislosti naspôsobe spojení ETICS s podkladem je maximálně 20 mm / m. Důležité je zkontrolovat rovinnost tepelněizolačního systému pozhotovení rohu a koutu obvodové stěny.
 
Vlhkost
Podkladpro zateplování nesmí být v žádném případě vlhký od zemní vlhkosti nebo jinéhozdroje vody. 
Případné výkvěty solí se před realizací mechanicky odstraní, vpřípadě většího zasolení se omítky seškrábat na podklad. Pokud je zřejmé, že plocha, která má být zateplovaná jeatakována neznámým zdrojem vlhkosti, ať už zemní vlhkostí, dešťovou vodou,podpovrchovou vodou a pod., Je nepřípustné pokračovat v dalších pracích bezzjištění zdroje a jeho eliminace. Tento problém se u panelových budov naštěstí objevuje zřídkakdy. Samozřejmě, že je následně nutné počkat i na vysušení podkladu!
 
Návaznost
Další požadavkysouvisí se stavební připraveností. 
Ponechání větracích otvorů kuchyní, dvouplášťové střechy a pod. jetřeba zvážit v rámci projektového návrhu.Vmístech současných dilatačních spár je třeba pro zateplováním zrealizovat takédilatační spáry. U prvků (prostupy, držáky, ...) zasahujících nebo prostupujícíchpřes zateplovací systém je třeba detailně řešení s možností vyloučit vzniktepelně poruch a vnikání vody do systému. Všechny existující trhliny je třeba nechat posouditprojektantovi statiky během vypracování projektu obnovy. Povrchové trhliny je obvykle možné zakrýt, případné statickétrhliny je možné zakrýt systémem jen po jejich posouzení nebo důkladnémzastabilizovaní. Zateplování problematických míst a detailů (ostění oken) jetřeba realizovat běžným nebo náhradním způsobem, který eliminuje vzniktepelných mostů a následných poruch (plísně). Tyto detaily řeší projektový návrh obnovy budovy, ve kterémprojektant posoudí problematická místa - kritické detaily výpočetním programem(výpočet teplotního pole) z hlediska minimálních tepelněizolačních vlastnostíkonstrukce a nejnižší vnitřní povrchové teploty Ѳsi(hygienické kritérium).
začátekvlastních izolačních prací je možné za těchto všeobecně platných předpokladech:
jeukončena výměna výplní otvorů (oken a dveří), jsou ukončeny izolace nabalkónech, lodžie a skončeno práce na střeše,
povrchyna které nebude aplikován izolační systém jsou chráněny před poškozením,
napodkladě se nevyskytují projevy vlhkostních problémů, mokré procesy v budovějsou již ukončené,
klempířsképráce na budově jsou ukončeny, a zrealizované tak, aby odvedli dešťovou vodu zpovrchu fasády, která se bude zateplovat systémem ETICS.
 
Vlastnízateplovací práce nejsou složité, je ale třeba, aby probíhaly s náležitoupřesností a péčí na předem poctivě připravený podklad.
 
Příprava podkladu -posouzení existujícího podkladu
Předzahájením zateplovacích prací je nutné zjistit kvalitu stávajícího podkladu,přičemž podklad musí být dostatečně únosný, soudržný, suchý a zbavenýmateriálu, který snižuje soudržnost (staré omítky, prach, mastnota, ...). 
Nosnost podkladu se otestuje zkouškou na pevnost v tahu(požadovaná pevnost podkladu je 0,08 MPa) nebo zkouškou upevnění desek z EPSrozměru 100 x 100 mm na podklad pomocí vrstvy lepidla nepřesahující tloušťku 10mm. Pokud je kvalita povrchu a upevnění odpovídající, desky EPS sepo 3 dnech při strhnutí poruší v hmotě, ne v místě přilepení!
 
Očištění podkladu
Soudržnoststávajících povrchových vrstev zateplovaných konstrukcí je třeba zkontrolovatjak vizuálně tak poklepáním, přičemž dutá místa (oddělené vrstvy) se označí apozději odstraní. 
Nečistoty a místa s nedostatečnou soudržností s podkladem jetřeba odstranit (mechanicky - osekání, oškrábáním, tlakem vody, ...),biologické znečištění očistit drátěným kartáčem a chemické znečištěnípenetrováním fungicidním přípravkem.
 
Ošetřenínasákavých podkladů
Podkladys vysokou nasákavostí jako jsou stěny (panely) z různých druhů pórobetonu jetřeba hloubkově penetrovat. 
Následněse povrch nechá důkladně vyschnout.
 
Posouzenírovinnosti podkladu
Předaplikací systému ETICS je třeba posouzení kvality podkladu. 
Nerovné a poškozené plochy je třeba vyspravit, a tak zaručitpotřebnou rovinnost a soudržnost podkladu se zateplovacím systémem.
 
Vyrovnánípodkladu
Nerovnostipodkladu do tloušťky 10 mm je možné vyrovnat lepicí maltou při lepení izolantu,větší nerovnosti do cca 20 mm je možné vyrovnat vyrovnávací maltou nebozbroušením. 
Pokud jsou nerovnosti větší než 20 mm, pak vyžadují použitíizolačních desek s různou tloušťkou. Tato tloušťka samozřejmě nemůže být menší než vypočtenáminimální tloušťka (v tepelně posudku), splňující požadavky tepelné izolacebudov.
 
Upevnění (soklových)startovacích profilů
Spodníhrana zateplovacího systému je chráněna systémovými prvky - kovovými lištami(hliníkovými). 
Jejich přísně horizontální umístění je důležité při instalaciizolačních desek na plochu zdiva. Startovací lišta se kotví hmoždinkami po cca 300 mm minimálně300 mm nad terénem (tyto hodnoty určí statické řešení projektu). Nerovnost stavebního podkladu způsobí deformaci soklové lišty,proto je nezbytné požadovat užívání vhodných podložek (PVC). V místech venkovních,příp. vnitřních rohů, je třeba věnovat pozornost oříznutí částiprofilu tak, aby mohly být přizpůsobeny průběhu podkladní stěny. Doporučuje se řezat tak, aby byl pás upevněn bez narušení jehovnější hrany, což umožňuje zachování kontinuity linie a také spodní stranyizolované fasády. Tepelně izolační systém musí založit ve vzdálenosti 1,5 - 2,5násobku tloušťky stropní / podlahové desky nad nevytápěným prostorem, přičemždaný strop svojí tloušťkou "d" vymezuje šířku tepelného mostu vobvodovém plášti. Tepelněizolační desky musí být uloženy tak, aby se vystřídalivertikální spáry a desky nebo lamely v rozích.
 

PřipevňováníETICS k podkladu
ETICSse k podkladu připevňuje lepicí hmotou s doplněním mechanickým kotvenímhmoždinkami s plastovým nebo kovovým trnem. 
Způsob připevnění ETICS závisí na druhu podkladu, druhu ETICS apodmínkách plynoucích z ČSN 73 0035 (případně ČSN EN 1991). Pro lepení ETICS k podkladu se používá lepicí hmota, přilnavostlepicí hmoty k podkladu musí být minimálně 80 kPa.Ověřuje se nastavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN EN 1542. Přilnavost lepicí hmoty k podkladu je možné zvýšit natřenímpodkladu vhodnou penetrační nátěrovou hmotou. Pro ETICS se součtem hmotnosti lícního souvrství nad 10 kg/m2 semusí používat hmoždinky s kovovým trnem. Minimální tloušťka tepelné izolace z pěnového polystyrenu je 50mm. Minimálně 30% povrchu izolační desky musí být spojeno lepicíhmotou s podkladem. Určení druhu, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinekvychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému napodkladě provedených podle ETAG 004 v oblasti stability ETICS při sání větru azvýsledků zkoušek hmoždinek podle ETAG14. Hmoždinky se navrhují jen na 100% zatížení větrem a nepřispívajík přenášení ostatních zatížení! Počet hmoždinek na m2 je určen statickým výpočtem. Musí být splněna podmínka spolehlivosti Rd Sd, kde Sd jevýpočtová, resp. návrhová hodnota účinkům sání větrem stanovena dle ČSN 73 0035,resp.podle ČSN EN 1991-1-4. Na místech zahájení systému se musí založit výztužná síťkapomocí lepicí malty nanesené na podklad před nalepením tepelně izolačních desek(např. parapet, ostění a nadpraží otvorů). Na části stavebních konstrukcí navazujících na procházejícíprvky připevňované k podkladu a oplechování musí bezprostředně před lepenímdesek aplikovat těsnící pásky.
 
Závěr -ostatní požadavky
Přiaplikaci ETICS musí být zohledněna statická způsobilost zateplené konstrukce. 
ETICS není délkově omezen, musí však být dilatovaný dle původnídilatace objektu. Tyto původní dilatační spáry je proto třeba před zahájením pracíreprofilovať. Řešení napojení ETICS na otevřené výplně musí také zohledňovatpropustnost připojovací spáry pro vodní páru. Stavební detaily musí být řešeny tak, aby zajistily tepelnětechnické požadavky ČSN 73 0540-2, zabránili pronikání vody pod povrch ETICS,eliminovali korozivní působení materiálů v kontaktu s ETICS. Proto před realizací je potřebné se na to s předstihempřipravit.
 
Poruchyzateplovacích systémů ETICS jsou nejčastěji způsobeny chybnou realizací a lzekonstatovat, že se týkají vždy nedodržení závazných technologických předpisůrealizace. 
Mezi tyto patří i přípravné práce, protože jejich častonezohledňuje ani rozpočet.

čtvrtek 17. listopadu 2011

Zateplovací systémy Baumit


Úspora a kvalita: Baumit STAR
I v případech, kdy není nutné použít zateplovací paropropustný kontaktní zateplovací systém, není potřeba opouštět nejvyšší kvalitu. Je vhodné se zaměřit na špičkový zateplovací systém Baumit STAR s dlouhou životností, který je založen na nejnovějších a kvalitních technologiích a materiálech. Pokud není potřeba použít Baumit Nanopor omítku, je po ruce Baumit silikonová či silikátová omítka.
 
Úspora a pohoda: Baumit OPEN
Cílem zateplení nemusí být jen ekonomické a estetické, dalším z dobrých cílů je i pohoda a příjemné klima v interiéru. Některé interiéry, vytopené například i na 23 ° C, mohou vlivem nevhodné vlhkosti, a velkého rozdílu mezi teplotou vzduchu a povrchu stěn, působit chladně. Tepelná pohoda vyžaduje vlhkost vnitřního vzduchu 40 až 60%, a rozdíl mezi teplotou vzduchu a povrchu stěny nižší než 4 ° C. Tehdy je vhodné použít zateplovací systém Baumit OPEN ®.

Úspora a úspora: Baumit PRO
Při zateplování objektů, například v případech, kdy vzhledem k rozmanité zájmy majitelů není možné použít předchozí systémy, jsou po ruce ekonomicky výhodné řešení. Řešení Baumit PRO je ekonomicky výhodné kvalitní materiálovou bází a obrovským množstvím produkce. Při povrchové úpravě fasády, na kterou počasí ovlivňuje nejvíce, je třeba se zaměřit na osvědčené a kvalitní Baumit silikonové a silikátové omítky.

Úspora a pohodlí: Baumit Nanopor
Při použití kvalitního zateplovacího systému je vhodné přistoupit k nejmodernější povrchové úpravě. Tu poskytuje Baumit Nanopor omítka, vyrobená na základě nanotechnologií. Má "nanoporézní" strukturu, je tedy mikroskopicky hladká, Nanopor jsou příliš malé na to, aby se na jejich povrchu dokázali usadit částečky nečistot. Fasáda tak zůstává přirozeně čistá a krásná a dokáže znečišťování odolávat. Kontaktní zateplovací systémy Baumit se primárně podílí na zlepšení tepelné bilance budovy, a přispívají i k dalším pozitivním jevům - zlepšují vnitřní klima, zajišťují podstatně delší periodu opravy fasády a v neposlední řadě přispívají k estetickému působení domu v jeho prostředí. Vždy vedou ke spokojenosti investora, který se rozhodl pro zateplení kontaktním zateplovacím systémem Baumit.

středa 16. listopadu 2011

Pasivní dům: ekonomická i ekologická volba

Projekt pasivního domu se stává v našich končinách stále oblíbenějším. Tato varianta stavby k nám přichází ze sousedního Rakouska a z Německa, kde téměř každý člověk přemýšlí ekonomicky a zároveň ekologicky. Protože všechny druhy energií se zvedají, každý by chtěl na všem co nejvíce ušetřit, a proto je projekt pasivního domu dobrou volbou.

Na jakém principu vlastně pasivní dům pracuje? Jde v podstatě o rekuperaci vzduchu, což je kontrolované větrání. Tento druh větrání zajistí, aby odcházející vzduch odevzdal teplo přicházejícímu čerstvému ​​vzduchu. Dalším důležitým faktorem je také to, že rekuperace vzduchu dokáže v zimě vzduch ohřát av zimě naopak ochladit, což způsobuje perfektní klima v interiéru. Vzduch, který proudí dovnitř je filtrován a to zajišťuje snížení prašnosti.

U pasivních domů dostává každá místnost určené množství vzduchu, ale okna samozřejmě dokonale těsní. Výkon dané rekuperační jednotky je možné regulovat podle počtu lidí v celém domě.

U pasivních domů je velmi důležitá vzduchotěsnost stavby, která zabraňuje úniku tepla přes různé otvory a stěnu. Pokud chcete změřit vzduchotěsnost domu, můžete použít takzvaný Blower Door test.

Pokud chcete aby se Váš pasivní dům blížil co nejvíce k dokonalosti, měli byste začít přemýšlet nad kvalitní izolací, která je nezbytnou podmínkou pasivních domů. Jedná se většinou o tloušťku od těch 25 do 35 cm. Zateplený musí být celý dům včetně povrchu stavby, aby nevznikaly žádné tepelné mosty. Dbejte také na kvalitní okna. Pokud chcete Váš dům zabezpečit před každým únikem vzduchu, použijte izolační trojsklo.

pátek 11. listopadu 2011

Davis - vytříbené dámské hodinky

Hodinky se staly významným módním doplňkem. Stylové hodinky jsou pro mnohé ženy i muže nedocenitelná součást jejich životního stylu a osobnosti.

Francouzský šarm a kvalita
Atraktivní design, kvalita a nejvyspělejší technologie se snoubí v unikátních dámských hodinkách věhlasného výrobce Davis, který sídlí v samém srdci francouzského šarmu - v Cannes.
Stejně jako k tomuto nádhernému přímořskému městu patří honosný filmový festival - každoroční přehlídka nejlepších filmů, nejkrásnějších celebrit nádherných modelů, neodmyslitelně k němu patří takové dílna prestižních dámských hodinek Davis. Davis vyrábí vytříbené hodinky již od roku 1987, na jedné znejlepších adres na světě - v Cannes Přímo naproti Filmovému paláci.

Čtyři originální kolekce dámských hodinek
Dámské hodinky Davis vytvářejí Čtyři originální kolekceELEGANCE, RETRO, SPECIALS, FASHION
 již půjde o hodinky z kolekce Elegance, Retro, Specials nebe Fashion, dámské hodinky Davis vždy okoření styl ženy o špetku francouzského šarmu a prostřednictvím nezaměnitelného designu jí vdechnou s osobité kouzlo. Dokonalost dámských hodinek Davis završí špičková kvalita.

Každý chlapec toužil být v dětství pilotem. Stále máte šanci!

O svém budoucím povolání sní chlapci  od dětství, často je jejich snem stát se pilotem. Většinou však tyto dětské sny zůstávají nesplněné, tak proč nevyužít šanci hned teď a nepřiblíží se k dětským snům alespoň o krůček blížStačí si na ruku nasadit pilotské hodinky s množstvím funkcí a vlastností, které piloti při provádění své profese využívají.

Zárukou kvality pilotských hodinek je německá značka Steinhart vyrábějícívýlučně kvalitní mechanické a automatické značkové hodinky, které se všechny mohou pochlubit přívlastkem "Swiss made​​" a tedy i kvalitou švýcarských hodinek. Právě proto jsou pilotské hodinky značky Steinhart výbornou volbou, se zaručenou přesností a spolehlivostí, která je pro piloty nezbytná.

Pokud toužíte vlastnit luxusní pánské hodinky, Steinhart je ta pravá značka.Navíc, můžete být jedním z mála, kteří vlastní pilotské náramkové hodinky značky Steinhart Nav.B-Uhr Limited silver Edition, kterých bylo celosvětově vyrobeno jen 333 kusů. Tyto pánské náramkové hodinky jsou vyrobeny znerezavějící oceli, se sametovou úpravou. Pod tvrzeným safírovým sklíčkemse nachází stříbrný sendvičový ciferník, složený ze dvou vrstev, potažený černou Super LumiNova.


Pánské hodinky Steinhart z limitované stříbrné série Nav.B-Uhr jsou vybaveny švýcarským mechanickým natahovacím strojkem Unitas 6497 ve speciální šedé úpravě.
Přestože ve světě leteckých hodinek najdete různé modely, málokterý z nich se může pochlubit tak vynikajícím poměrem ceny a kvality, zejména pokud jde o letecké pánské hodinky z limitované série.