Konopný seznam

pátek 16. září 2011

Jak se orientovat v izolacích pro zateplovací systémy


Jedenz mála segmentů ve stavebnictví, který nezaznamenal dopad krize, je právězateplování. Jeneustále možné vidět rostoucí trend zateplování budov, a proto je namístě,abychom si blíže ozřejmili to, co tvoří podstatu kontaktního zateplovacíhosystému (KZS) - izolaci. Záměrněje použit pouze pojem izolace, protože izolační desky, kterým se budeme v našemčlánku věnovat splňují množství vlastností a benefitů pro zákazníka.

Možnáuž tušíte, že tématem článku bude izolace na bázi kamenné nebo chcete minerálníči čedičové vlny. Ekvivalentynázvů jsme použili kvůli jednoznačnosti identifikace produktu, aby nedošlo kzáměně se skleněnou vlnou, která také patří pod minerální vlny, ale oparametrech skelné vlny se zde bavit nebudeme.

Takžeještě jednou, řeč bude o izolantem z kamenné vlny, jejich použití v KZS.Vhodnýmreprezentantem výrobce kamenné vlny a jediným výrobcem, který má v sortimentupouze produkty z kamenné izolace je ROCKWOOL. Firma,která se již přes 70 let zabývá výrobou izolací z čediče.

Faktoryovlivňující spotřebu energie (se zaměřením na fasády)
zvolený zateplovací systém
tloušťka a typ izolace
kvalitatepelněizolačních vlastností zateplované konstrukce (podkladu)

Jaké jsou benefity kamennévlny?
požárníizolace - každý produkt splňuje požadavky na třídu reakce na oheň dle EN 13 501- A1 - tedy tato izolace patří do nejlepší třídy a je nehořlavá
zvukoizolační- jako první a zřejmě jediný výrobce fasádních izolantů máme odzkoušenýkontaktní zateplovací systém s izolantem Frontrock Max E tloušťky 100 mm dle ENISO 717-1,2, kde dosahujeme vzduchovou neprůzvučnost Rw = 60 dB, což je oprotipůvodní konstrukci nárůst (zlepšení) o 4 dB. Jinétypy izolantů toto zlepšení nepřinesly, některé naopak akustickou pohoduzhoršují.
stavbu pre chladom a teplom.">tepelněizolační- ochrání stavbu pro chladem a teplem. DeskaFrontrock Max E byla první na našem trhu, která reálně dosáhla a dosahujedeklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,036 W / (m. K).
tvarovástálost - při aplikaci na fasádě nemá izolant z kamenné vlny problémy sesmršťováním nebo roztahováním a zabraňuje tak vzniku trhlin, polštářové efektu.Takémnozí výrobci omítek doporučují tento typ izolantu pro odvážnější tmavé odstínyfasády, právě z důvodu tvarové stálosti.
paropropustnost- čili schopnost propouštět vodní páry z interiéru do exteriéru. Iv tomto parametryje kamenná vlna bezkonkurenční. Faktordifuzního odporu, který je při minerální vlně μ = 1 vyjadřuje, kolikrát jesrovnáván materiál horší než vzduch. Pro srovnánínejrozšířenější tepelný izolant má μ = 40.
 
Neexistuježádné technické omezení, které by kamennou vlnu znevýhodňovalo vůčikonkurenčním materiálem. Neníproto nutné řešit složité detaily, kombinace a zohledňovat spolupůsobenírůzných typů izolací.

Jaké jsoutypy fasádní izolace z kamenné vlny?
Základními typy jsoudeska a lamela. Rozlišujíse především orientací vláken, rozměry, doporučeným použitím, aplikací,vlastnostmi ...

Orientace vláken:
deska- má orientaci vláken vodorovnou s plochou podkladu
lamela - mávlákna orientované kolmo na fasádu

Odorientace vláken jsou závislé mechanické parametry izolantu - rozlupčivost,stlačitelnost, i způsob lepení a kotvení. Udesek je nutné lepit izolant po obvodu a na terče, při lamelách je nutnostlepit celoplošně hřebenovým hoblíkem. Lamelymají ve srovnání s deskami vyšší (lepší) rozlupčivost, jsou vhodné jako izolantpod těžší povrchovou úpravu - klinker, kámen ... Lamelulze aplikovat na zaoblené podklady a kde je riziko vyššího mechanickéhozatížení. Rozměr lamely je 200x1200 mm.

Deskyje vhodné aplikovat na všechny ostatní řešení a při použití dvojnásobnéhosíťkování i při mechanicky více namáhaných površích. Rozměrdesky je 600x1000 mm, s jednou deskou je možné zaizolovat plochu 0,6 m2.

Kdyžse budeme bavit o parametrech desek / lamel, určujícím kritériem je ETAG 004 -evropská norma se stanovují vlastnosti komponentů KZS a typy zkoušek.

Pronázornost použijeme a popíšeme všechny typy izolantů z kamenné vlny, kterénabízí firma ROCKWOOL a zaměříme se na jejich vlastnosti a výhody.
 
DeskaFrontrock MAX E - patentovaná technologie

Frontrock Max E
MW- EN 13162 - T5 - DS (T +) - DS (TH) - CS (10) 20 - TR10 - WS - WL (P) - MU1
Absolutní špičkamezi fasádními deskami. Jakbylo uvedeno, je to první deska z kamenné vlny, která deklaruje parametrsoučinitele tepelné vodivosti lD = 0,036 Wm-1.K-1.

Tentosoučinitel je spolu s tloušťkou určující pro výpočet tepelného odporu R, kdeplatí:

tepelný odpor R (m2.K.W-1)
R = d / λ D,

kded je tloušťka (m), lD je deklarován součinitel tepelné vodivosti (Wm-1.K-1)platí, že čím je nižší hodnota lD, tím dosáhneme vyšší hodnotu tepelnéhoodporu.

Protoje důležité zaměřit se na izolace s co nejnižším součinitelem tepelné vodivostinebo použít hrubší izolace pro dosažení stejného tepelného odporu (a tím pádemnižších tepelných ztrát a menších účtech za energie).

Sdeskou Frontrock Max E víte spojit obě určující veličiny tepelného odporu -tloušťka a součinitel tepelné vodivosti, protože tuto desku jako jedinou natrhu s izolanty na bázi kamenné vlny je možné vyrobit až do tloušťky 280 mm.

Tytoparametry umožňují použít tento materiál i do realizace pasivních anízkoenergetických domů ale i do rekonstrukcí a novostaveb tradičních rodinnýcha bytových domů.

DeskaFrontrock Max E je vyráběna dvouvrstvě (technologie chráněná patentem)
první(horní tvrdá vrstva) má zvýšenou odolnost vůči vnějšímu mechanickému poškozenía zajišťuje výbornou přídržnost stěrkové hmoty, kde spotřeba stěrkové hmoty jestejná, jako u polystyrenu - žádné náklady navíc!
druhá(spodní měkká vrstva) je flexibilní, přenáší nerovnosti podkladu (± 20 mm) bezpoužití drahého lepidla nebo bez zakázaného podliepania izolantů.

Přirekonstrukcích je mnohokrát omezující hmotnost - dodatečné zatížení konstrukce,v případě použití Frontrock Max E odpadá i tento problém, protože objemováhmotnost je o 45% nižší než u běžných tepelněizolačních desek na bázi minerálnívlny. Hmotnostpozitivně ovlivňuje i pracnost - snižuje ji, urychluje průběh prací.

FrontrockMax E a kontaktní zateplovací systém
Kontaktnízateplovací systém je možné realizovat a prodávat jen jako celek.FrontrockMax E je certifikován v mnoha systémech dle ETAG či podle národních osvědčení(v zemích, kde není nutné mít ETA certifikát). Samotnýizolant má CE certifikát a splňuje všechny požadavky kladené na izolanty zminerální vlny. Jemožné ho aplikovat na všechny druhy podkladů bez požárního omezení. Samotnáaplikace je stejná jako u ostatních druzích izolantů.

Doporučenípoužívat šroubovací kotvy je z důvodu bezpečnosti a eliminování tepelnýchmikromostov a plně v souladu s platnou normou EN 1991, kde se mění metodikavýpočtu zatížení větrem, mapa větrový oblastí a součinitele vnějšího tlakuvětru! Závazné použitíkotev předepisuje držitel osvědčení.

Podrobnostitýkající se montážního návodu KZS s Frontrock Max E lze získat nawww.rockwool.sk.

Takéje deska Frontrock Max E použitelná v systému BETAROCK - systém zatepleníželezobetonových stropů a stěn metodou suché montáže, který zvyšuje požárníodolnost o 120 až 240 minut a zlepšuje tepelněizolační vlastnosti konstrukcespolu s akustickými vlastnostmi.
 
Fasrock
MW- EN 13162 - T5 - DS (T +) - DS (TH) - CS (10) 40 - TR15 - WS - WL (P) - MU1
tradičnífasádní deska se součinitelem tepelné vodivosti lD = 0,039 Wm-1.K-1, používanáve velké většině certifikovaných zateplovacích systémů.

DeskuFasrock je možné použít do protipožárního systému podhledů BETAROCK.

Fasrock LL
MW- EN 13162 - T5 - DS (T +) - DS (TH) - CS (10 / Y) 40 - TR80 - WS - WL (P) -MU1
vylepšenálamela se součinitelem tepelné vodivosti lD = 0,041 Wm-1.K-1, zahrnuje v soběpozitiva lamel - není nutné kotvení do výšky 9 m na novostavbách, je možnéizolovat oblé podklady, lze jako povrchovou vrstvu použít těžší obklady přidodržení technologických předpisů.

Fasrock L fréz
MW- EN 13162 - T5 - DS (T +) - DS (TH) - CS (10 / Y) 40 - TR100 - WS - WL (P) -MU1
novinkana trhu - řešení pro izolaci podhledů, stropů ve vnitřních prostorách lamela. Součinitel tepelnévodivosti lD = 0,042 Wm-1.K-1.

Dosudmálo zajímavý a téměř nikým nepovšimnut segment u novostaveb a renovacích sedočkal své pozornosti. Vodorovnéplochy, podhledy, které chceme izolovat nezahrnuje ETAG 004, která řešípředevším vertikálně fasády budov.
FirmaRockwool přinesla na trh stavební, akustickou, protipožární a estetickyzajímavou desku Fasrock L fréz - všechny vlastnosti v jedné desce!

Deska(lamela) z kamenné vlny s orientací vláken převážně kolmo k povrchu desky,pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Deskamá na lícové straně dokola zkosené hrany o 16 mm pod úhlem 45 °.

Aplikaceje obdobná jako u standardních lamelách - vyžaduje celoplošné lepení bezdodatečného kotvení, samozřejmě s důrazem na dobře připravený podklad!Samotnálamela je vylehčená a je o 35% lehčí než klasické lamely, což má za následek"příjemnější" zpracovatelnost, když uvážíme, že zateplujeme nadhlavou.

Deskapo nalepení je funkční a nevyžaduje žádné úpravy, avšak je možné ji podlepotřeby opatřit nátěrem dle požadavku zákazníka. Lamelou lze zateplit iklenuté podhledy.

Výhodouje, že danou izolace není nutné kotvit - odpadají dodatečné náklady na kotvení.

Všechnytypy fasádní izolace jsou hydrofobizované přidáváním minerálních olejů vprůběhu výroby a dvakrát propalovala z důvodu prevence vzniku tmavých fleků nahotových fasádách.

Nenímnoho produktů, které by v sobě zahrnovaly tolik výhod, proto má význampouvažovat předtím, než se investor rozhodne, který izolant použije, zda jepořizovací cena, která je v případě kamenné vlny o něco vyšší ten jedinýparametr a argument na rozhodování. Dodatečnéopravy již hotových fasád jsou mnohonásobně dražší než uvážená investice.

čtvrtek 15. září 2011

Zateplit, ale čím a s kým


V současné době začíná stále více lidí přemýšlet, jak by se daly snižovat náklady a tím efektivně šetřit peníze. Ve stavebnictví existuje řada možností jak zrealizovat stavbu tak, aby energetická náročnost byla co nejnižší. Pod energetickou náročností se myslí spotřeba energie, kterou je třeba vynaložit na to, aby se lidé cítili příjemně a měli pohodu. Tento trend nastoupil nedávno a stále více se přihlíží k jeho směrování. Snaha snížit náklady na vytápění je velmi diskutované a sledována téma. Snižovat náklady na vytápění je v tomto případě oprávněné a na místě. Průměrná domácnost spotřebuje z celkového množství energie cca 60% právě na vytápění . Toto číslo je alarmující a je třeba ze strany investorů preferovat taková řešení, které celkové energetické zatížení maximálně snižují.Projekční kanceláře i dodavatelské společnosti by měly navrhovat a realizovat taková řešení, která sledují tento trend minimálně s vyhlídkou do budoucna.Jednou z efektivních cest snižování energetické náročnosti je zateplení obvodového pláště budovy. Omezí se tím tepelné ztráty a lidově řečeno více tepla zůstane doma.

Výhody zateplení kontaktním zateplovacím systémem
Snížení nákladů na vytápění o 25 - 30%
Fasáda získá nový estetičtější a přitažlivější vzhled
Nový vzhled přispívá k revitalizaci sídlišť, obytných zón a míst
Zvýšení vnitřní povrchové teploty - zajistí větší tepelná pohoda a omezí se riziko vzniku plísní
Odstraní se případné zatékání pomezi panely a trhliny a ochrání se fasáda před povětrnostními vlivy
Snížením potřeby tepla na vytápění se sníží celková produkce CO2 do ovzduší
Prodloužení životnosti objektu o několik let

BASF Slovensko spol. s r. o., BASF Stavební hmoty přišla v roce 2008 s novým kontaktním zateplovacím systémem MultiTherm (r) NEO a nabízí tak svým zákazníkům alternativu zateplovacího systému, který vykazuje jedny z nejlepších tepelněizolačních vlastností zateplovacích systémů na slovenském trhu. Dodnes bylo zrealizováno několik desítek úspěšných akcí a mnohé se připravují.

Tepelněizolační desky s extrémně nízkým součinitelem tepelné vodivosti - EPS 70 NEO
Kontaktní zateplovací systém MultiTherm (r) NEO se vyznačuje výrazně lepšími tepelněizolačními vlastnostmi v porovnání s běžnými systémy stejného složení.Rozdíl je v tom, že systém od společnosti BASF Slovensko spol. s r. o. je založen na inovovaných šedých izolačních deskách z expandovaného polystyrenu ze suroviny NEOPOR (r), které se prodávají pod názvem EPS 70 NEO. Izolant distribuuje výhradně společnost BASF přes síť svých fasádních studií, které jsou strategicky rozmístěny po celém území České republiky. Nejdůležitější vlastností expandovaného polystyrenu EPS 70 NEO je jeho velmi nízká hodnota součinitele tepelné vodivosti l [W / mK]. Způsobené je to tím, že při výrobě polystyrenového granulátu se pomocí nanotechnologie přidává do suroviny stopová přísada grafitu, která vytváří z kuliček polystyrenu mikroskopické absorbéry a reflektory tepelného záření. Omezením přechodu záření přes izolant, které nese i jistou část energie se zvýší tepelný odpor materiálu cca o 20%, což se projeví snížením nákladů na vytápění a na rychlejší návratnosti investice do zateplení. Navzdory inovacím se realizace zateplovacího systému MultiTherm (r) NEO neodlišuje od dosud zažitých pracovních postupů a vychází se z dosud nabytých zkušeností.Porovnání tepelné vodivostiVýhody zateplení kontaktním zateplovacím systémem MultiTherm (r) NEO

20% lepší izolační vlastnosti než běžné zateplovací systémy na trhu
Nižší tepelné ztráty objektu
Nižší potřeba tepla na VYTÁPĚNÍ
Nižší náklady na VYTÁPĚNÍ
Vyšší čisté úspory během životnosti zateplovacího systému
Nižší náklady životního cyklu
Kratší návratnost investice
Garantovaná kvalita celého zateplovacího systému od společnosti BASF včetně izolantu
Polystyren nové generace vyrobený využitím nanotechnologie
Níže oslňování pracovníků na stavbě
Podstatně jednodušší řezání a broušení
Efektivní využití při výstavbě pasivních domů = (kratší rozpěrné kotvy, užší oplechování, méně materiálu na fasádě, lepší bilance prosvětlení interiéru, ...)Certifikovaná firma - jeden ze základů úspěchu
Na to, aby zateplovací systém vykazoval deklarované vlastnosti a aby spolehlivě sloužil během doby své životnosti, je nutná i kvalitní realizační firma, která dodržuje při aplikaci předepsaný technologický postup stanovený dodavatelem systému. BASF Slovensko spol. s r. o., jako dodavatel stavebního materiálu, v pravidelných intervalech školí svých odběratelů a realizátorů na obnovení poznatků v rámci aplikace kontaktních zateplovacích systémů a také poskytuje přehled novinek z dané oblasti. Výsledkem je udělení certifikátu, který slouží jako doklad o proškolení. Certifikát se vydává na dobu jednoho roku. Slouží jako jeden z dokladů pro získání licence na zateplování. Licenci vydává inspekční orgán typu A. a je důležitý z hlediska prokázání odborné způsobilosti.Vyžaduje ho norma a je nutný také při všech zakázkách, kde se využívají státní dotace a podpory. K základním předpokladem úspěšného zateplení patří kromě kvalitní certifikované realizační společnosti i důkladné posouzení stavu objektu, kvalitní projektová dokumentace, certifikovaný zateplovací systém, zkušený stavební dozor a vhodné klimatické podmínky. Při pozitivním naplnění všech bodů víme zaručit dlouhodobou funkci a vzhled zateplovacího systému.

pátek 9. září 2011

Bez čeho se podnikatel neobejde

Podnikání můžeme definovat jako soustavnou činnost vykonávanou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Laicky řečeno podnikání je činnost, kterou se snažíme dosáhnout zisk.Šikovný podnikatel dostane nápad, v čem by mohl podnikat a začne jej realizovat.Založí si živnost, otevře podnik nebo prodejnu a zaměstná zaměstnanců.

Založení živnosti je v dnešní době poměrně jednoduché a rychlé. Pro získání živnostenského oprávnění budete potřebovat:
- Žádost, která bude obsahovat předmět činnosti a údaje o provozu
- Občanský průkaz

Po podání žádosti má živnostenský úřad 7 dní na vyřízení. Pokud se vám zdá založení si živnosti zdlouhavé a obtížně můžete využít služeb společností, které nabízejí prodej firem. Jde o ready-made společnosti, které jsou založeny za účelem dalšího prodeje, mají splacený základní kapitál, splněny všechny zákonné povinnosti vůči státním orgánům včetně kompletní účetní dokumentace.

Každý správný podnikatel by měl mít svou vlastní kancelář s vybavením. Základem je velký stůl, kvalitní a pohodlná židle a výkonný počítač s tiskárnou. V kanceláří by také neměly chybět skříně, které budou poskytovat dostatek úložného prostoru.
Pokud hodně cestujete neobejdete se bez kvalitního notebooku. V poslední době se oblíbenými stávají tablety, které nahrazují těžké notebooky. Kvalitní a výkonný mobilní telefon by neměl také žádnému úspěšnému podnikateli chybět.Podnikatelé, kteří nesedí jen v kanceláří ale naopak hodně cestují autem se bez handsfree neobejdou. Handsfree je zařízení do auta, které umožňuje podnikatelům telefonování i během jízdy automobilem.

Aloe vera - rostlina tisíciletí

Aloe vera rostlina byla použita od starověku pro léčení infekcí a popálenin. Aloe vera jako potravinu objevili již v 70-tých letech minulého století.

Podle Světové zdravotnické organizace až 85% nemocí
vzniká v důsledku špatného stravování. Aloe vera je porce zdraví,
který má zkompletovat složení stravy a zvýšit její biologickou
hodnotu. Její pravidelným užíváním se dá předcházet vzniku
civilizačních chorob nebo podpořit jejich léčení, když už
objevili.

Doplnění stravy výrobky z Aloe vera může prospět každému.
Aloe vera obsahuje v sobě různé bioaktivní substance: vitamíny A,
B, C a E, esenciální aminokyseliny, mnohé minerály a stopové prvky,
hodnotné polysacharidy, acemannan posilující imunitu a enzymy,
které působí při procesu látkové výměny jako katalyzátory a bez
nich by v organismu v pravém slova smyslu nic nefungovalo.Podle
studií je Aloe vera účinná v prevenci vzniku ledvinových
kamenů a zmenšování již existujících.

Antrachinony zpomalují tvoření močových vápenatých krystalů,
které zapříčiňují růst ledvinových kamenů. Aloe vera vyživuje
pokožku, zvyšuje tvorbu kolagenu a elastinu.

Dostupné zdroje uvádějí, že v rostlině aloe vera se nachází 250
a více aktivních, organismu prospěšných látek.

V současnosti mezi top produkt můžeme zařadit čistou šťávu aloe
vera. Tato šťáva má mnoho superlativ a to například:
-čistí střeva, játra, krev, cévy a pokožku
-obnovuje zdravou střevní mikroflóru a obranyschopnost
- Bojuje s Helicobacterem pylori a kandidou
- Ničí viry, plísně a bakterie
- Při žlučníkových, žaludečních a střevních potížích
- Podporuje hubnutí

V čem spočívá kouzlo vodní dýmky?

Vodní dýmka zábavou? Kouření vodní dýmky patří pro některé jako zpestření dovolené v Turecku, v zemích Blízkého Východu či Afriky. Nejprve si řekněme co vodní dýmka je a odkud pochází.

Vodní dýmku jako první začali používat Indové, pak se rozšířila do Arábie. Lidé si ji oblíbili i na Středním východě av Asii. Vodní dýmka se používá ke kouření tabáku. Jde o filtraci a ochlazování kouře přes vodní filtr. Výhodou je, že nečistoty se zachytávají přes vodu. Základem je tabák smíchaný s medem a olejem. Tato směs je vlhká a mazlavá a při hoření silně kouří. Tabák má různé příchutě. Mezi oblíbené patří jablko, meloun, káva. Arabské země používají tabák bez příchutě.vodní dýmka se stává stále populárnější. Lidé si ji dovážejí z dovolené jako suvenýr, nebo dárek pro přátele. Zajímavostí je, že kouření se stává populárním v barech, restauracích, hospodách. 
Je tato zábava opravdu až taková nevinná? Kouření vodních dýmek se stále více stává součástí života u mladých lidí. Při kouření vodní dýmky může vzniknout závislost. Náchylné jsou hlavně mladé ženy a dívky. Sladký tabák může nekuřákům zachutnat a stane se jen malým krůčkem k zahájení kouření cigaret. Dalším problémem může být náustek. Tím, že si kuřáci vodní dýmky náustek podávají, může dojít k infekcím, nachlazení nebo chřipkovému onemocnění.

Pálené cihly

Cihla je základní stavební materiál, který používali už stavitelé ve starověku. Tento stavební materiál disponuje vynikajícími užitnými vlastnostmi. Cihly jsou pevné, tvarově stálé, mají také vysokou nosnost a slouží i jako tepelná izolace. Pálenécihly zaručují stavbám dlouhou životnost a minimální nároky na jejich údržbu.
Vyrábějí se z přírodních materiálů. Složené jsou se směsi cihlářské hlíny tzv. cihlářského střepu, který se skládá z jílovce, lehčiv a vody. Po vytvarování cihly do požadovaného tvaru následuje sušení a následně vypalování při teplotě 900 až 1200 ° C. Pálené cihly mají výbornou schopnost akumulovat a následně i vydávat teplo díky lehčivům, které během procesu vypalování vytvoří v cihlářském střepu množství pórů. Jejich hmotnost se pohybuje okolo 750 až 1 100 kg/m3.
K přednostem pálené cihly můžeme zařadit:
- Pevnost a stabilitu,
- Tepelnou izolaci a akumulaci,
- Variabilitu,
- Přirozenou radioaktivitu,
- Úsporu energie na vytápění.
- Trvanlivost.
Pálené cihly mají široké využití. Používají se na stavbu bytů, rodinných domů, chat či chalup nebo i na stavbu hospodářských a průmyslových budov. K nevýhodám pálených cihel můžeme zařadit jejich křehkost. Oproti pórobetonovým tvárnicím je manipulace s pálenými cihlami mnohem náročnější.

Hebel stavební dílce

Hebel jsou stavební dílce z pórobetonu, které zajišťují ideální klimatické podmínky během každého ročního období. Stavební materiál Hebel má schopnost akumulovat teplo, také tlumí světlo a je výbornou tepelnou izolací. Používá se nejčastěji jako materiál při stavbě pracovních hal či velkých nákupních center jako jsou například Tesco či Lidl.
Masivní stavební materiál jako je pórobeton má schopnost tlumit teplotu a kombinovat ji se schopností uchovávat teplo i chlad. Stavební dílce Hebel se vyznačují schopností akumulovat tepelnou energií a zpomalit tak její propustnostmezi vnitřním a vnějším prostředím v době tak, že při vysokých teplotních výkyvech dochází k vyrovnání teploty během 12 hodin. Naakumulované teplo se do budovy dostane až když dělnické haly a kancelářské budovy jsou prázdné. Prostřednictvím ventilace puštěné během noci je teplý vzduch z místnosti odventilovaný ven.Chladný noční vzduch je uložen v pórobetonu a ráno zabrání opětovnému zahřátou.Tímto způsobem je možné výrazně zredukovat náklady na ochlazování a ventilaci v budově.
Až 80% slunečního záření proniká přes střechu. Masivní střecha z pórobetonu Hebel zabrání pronikání tepla do místnosti. Je to lehká masivní střecha tvořená střešními panely z pórobetonu. Střecha Hebel je velmi odolná vůči vnějším povětrnostním vlivům a překoná každé špatné počasí. Zaručuje stabilitu i během náporu větru a zatížení sněhem.

Vybíráme vrata do garáže

Garážová vrata jsou velmi důležitou součástí samotné garáže. Pokud vlastníte garáž bez vrat, je dost možné, že jednoho dne svého čtyřkolového miláčka prostě nenajdete. V současnosti můžete na trhu najít obrovské množství garážových vrat.Dnes Vám zkusíme přiblížit, které typy dveří se koupit vyplatí, a které byste naopak měli obejít.
Při samotném výběru je důležité sledovat ochranné funkce dané brány. To je alfa a omega, kterou při nákupu nesmíte zanedbat. Druhým faktorem, který je pro některé velmi, avšak pro některé méně důležitý je estetický vzhled dveří. Záleží na Vás, zda chcete aby brána vypadala stylově, nebo Vám na tom až tak nezáleží.

garážová vrata
Pokud se pustíte do samotné stavby garážových dveří, je důležité abyste bránu namontovali na omítku tak, aby byly i boční, taktéž i vrchní kolejnice zamontováno přímo v omítce. V případě pokud budete nakupovat bránu v jedné ze stavebních společností, snažte se vždy informovat o životnosti a záruce daného produktu.
Pokud kupujete garážová vrata, máte na výběr vždy dva základní typy. Prvním druhem jsou prolisové brány, které patří do té nižší cenové kategorie. Kazetové dveře jsou už o něco dražší, ale samozřejmě i kvalitnější. Pokud do garáže montujete dveře, které neobsahují zateplení, montujte jejich zásadně do garáží, ve kterých neexistuje žádný topný systém.
Pokud se budete rozhodovat ať už pro kazetové nebo prelisové brány, vždy vybírejte opatrně, a snažte se dívat na všechny důležité faktory, jakými jsou životnost, kvalita, cena, ale také estetický dojem. Pokud perfektně sladíte tyto vlastnosti do jednoho produktu, zaručujeme Vám, že s bránou budete maximálně spokojený.

Prefabrikované garáže

Prefabrikované betonové garáže patří mezi kvalitní druhy garáží, které jsou poslední dobou velmi oblíbené. V stavebních společnostech, které se věnují touto tématikou si můžete samozřejmě vybrat více velikostí, barev, ale také vybavení bývá rozmanité. Prefabrikované garáže je možno opticky přizpůsobit ke každému prostředí, na jaké si jen vzpomenete.
Pokud hledáte cenově výhodné alternativy pro stavbu garáže, prefabrikované typy jsou určitě určeny právě pro Vás. Garáže jsou vybaveny komplexní ochrannou proti krádeží, poškození, mrazu, ale také vůči slunečnímu záření. Vnější stěny mohou být přizpůsobeny pomocí obrovského sortimentu barev vůči nepříznivým,povětrnostním vlivům. Při prefabrikovaných garážích si můžete vybrat zda jste dříve za sedlovou, pultovou nebo za valbovou střechu. V případě potřeby si můžete střechu dát při stavebních společnostech bez problémů zazelenit.

prefabrikované garáže
Při prefabrikovaných garážích si můžete vybrat i dvojité provedení, v případě pokud ji potřebujete používat na další auto. Druhou část můžete bez problémů také využít jako dílnu, pracovní místo, nebo jako skladovací prostor pro předměty, které nevíte kam dál ukládat. V případě pokud chcete takovýto druh garáže postavit na svahu, stavební společnost Vám vyhoví a nemá s tím vůbec žádný problém. Statik se Vám musí jednoduše zaručit za stabilitu celé stavby.
Prefabrikované garáže jsou samozřejmě nabízeny i v modelech pro více obyvatel,nebo dokonce rodin. Řadové garáže je možné vystavět, jak úsporný garážový dvůr pro větší množství automobilů. Takové typy garáži je možné postavit plošně,výškově nebo nejčastějším způsobem, vedle sebe.

Garážová vrata

Garážová vrata jsou častou garáže, která k ní prostě patří. Neexistuje, abyste někde našli i jen jedinou garáž, která by nedisponovala různými druhy bran. Proto Vám dnes přiblížíme obecné informace o garážových dveřích, které byste si měli vybrat, a naopak, kterým byste se měli obloukem vyhýbat.
Při koupi brány je třeba sledovat zejména její ochranné funkce. Koupit bránu aniž zvládala tyto vlastnosti, je jako házet hrachem o zeď, tedy úplně bezvýznamné.Avšak s ochrannou funkcí musíte sladit i vlastnosti estetické, aby brána měla svůj vkus. Stavebně společnosti Vám nyní nabídnou obrovské množství druhů a typů vrat, takže se nemusíte bát, že nebudete mít z čeho vybírat. Důležité je však vybrat si správně.

Garážová vrata
Při stavbě garážových vrat vždy dbejte na faktory, jakými jsou kvalita, dlouhá životnost, moderní vzhled a samozřejmě zmíněné bezpečnostní prvky. Při stavbě je důležité namontovat bránu na omítku tak, aby byly bočně a vrchní kolejnice zamontováno v omítce.
Při koupi máte vždy na výběr ze dvou základních druhů garážových dveří. První jsou prolisové brány, které jsou cenově přístupnější. Kazetové jsou o něco dražší, ale také o něco kvalitnější. Pokud chcete do garáže namontovat dveře bez zateplení, vždy je montujte jen do garáže, která není vybavena topným systémem.Brány bez zateplení jsou na prodej vždy jen v bílém barevném provedení.
Při výběru garážových dveří buďte vždy maximálně opatrní, abyste později nemuseli litovat. Snažte se sladit cenu s kvalitou, abyste hodně nepřeplatili, ale také aby byly dveře kvalitativně na vysoké úrovni. Existuje pravidlo, když zainvestujete do garážových dveří více, jejich životnost je automaticky delší.

Porfix - kvalitní stavební systém

Porfix porobeton je kvalitní stavební systém, se kterým se při stavbě domu vyhnete jakýmkoliv projekčním, technickým či statickým problémům, které nejčastěji vznikají při výstavbě z různých materiálů. Moderní stavební materiál se přizpůsobí náročným požadavkům a konstrukčním detailům. Můžeme ho zařadit mezi nejpropracovanější stavební systémy.
Firma Porfix porobeton nabízí široký sortiment výrobků mezi, které patří: hladké tvárnice, tvárnice s kapsou, s perodrážkou a kapsou, příčkovky, U-profily,nenosné překlady, stropní nosníky a vložky, lepidlo a omítkové směsi.
Výhody Porfix:
- Vynikající tepelně-izolační vlastnosti,
- Snadné použití,
- Snadná opracovatelnost,
- Nízká objemová hmotnost
- Požární odolnost,
- Nízká cena pořízení,
- Vysoká užitná hodnota,
- Komplexnost řešení detailů.
Tvárnice Porfix jsou betonové desky, které se velmi snadno dají opracovat, rychle se řežou, frézují a brousí. Nejčastěji se vyrábějí hladké, s kapsou ale i s perodrážkou. Velmi oblíbené jsou tvárnice s perodrážkou na svislých spojích,které nevyžadují lepení. Tyto tvárnice do sebe jen jednoduše zapadnou.
Příčkovky Porfix se používají na všechny svislé nenosné konstrukce v domech,bytech či při průmyslové výstavbě.
Překlady Porfix se vyrábějí z pórobetonu, ocelové výztuže a betonové zálivky.Používají se samotné do nenosných příček.
U-profily se používají jako ztracené bednění pro vytvoření nosných překladů a ztužujících věnců stavby.

Garážová vrata

V případě, že máte postavenou garáž potřebujete k ní neodmyslitelnou část, kterou jsou garážová vrata. Rozeznáváme několik druhů dveří, ze kterých si můžete vybírat. Nyní Vám kus přiblížíme na jaké vlastnosti třeba při koupi dávat pozor.
Kromě samotné bezpečnostní funkce obsahují brány také i funkci estetickou.Každý chce aby jeho garáž vypadala luxusně, a proto je třeba dveře sladit s celkem. Na trhu momentálně existuje obrovské množství společností, které Vám dokáží nabídnout garážová vrata od výmyslu světa. Každá Vaše představa bude určitě splněna, protože možnosti jsou neomezené.

garážová vrata
Při výstavbě garážových dveří je třeba dbát na několik faktorů, které budou ovlivňovat exteriér, ale také interiér. Je třeba sladit zejména kvalitu, co největší životnost, bezpečnostní prvky, moderní vzhled, ale samozřejmě je třeba dívat se i na cenu produktu.
Garážová vrata je vždy třeba namontovat na omítku tak, aby boční a také vrchní kolejnice byly zamontovány v omítce. Známe dva základní druhy bran, kterými jsou prolisové a kazetové dveře. U vrat s prolisem najdete v prodejnách určitě nižší ceny než u kazetových dveřích. Pokud plánujete namontovat dveře bez zateplení,tak je určitě montujte jen do garáže, která neobsahuje žádné topné systémy.Brány bez zateplení najdete na trhu jen v bílém barevném provedení, což nevyhovuje každému zákazníkovi.
Garážových vrat je na trhu momentálně skutečně nepočítaně. Výběr zůstává jen a jen na Vás. Avšak vždy důkladně projděte více prodejen a určitě se snažte sladit kvalitu s cenou tak, aby byly na stejné úrovni. U vrat se ne vždy vyplatí příliš šetřit.

Leier cihly

Každý jeden člověk, který začíná se stavbou domu přemýšlí nad tím, jaký materiál využije. Jeden z nejzákladnějších materiálů na stavbu domu jsou cihly. Bez nich se prostě neobejdete. Na trhu existuje již tolik druhů cihel, že v některých případech si vůbec neumíme vybrat. Avšak pokud jste pravým fanouškům klasických, pálených cihel určitě Vás neobejdou cihly od firmy Leier. Firma Leier má ve své nabídce obrovské množství pálených obvodových, ale také příčkových cihel.
Cihly Leier Vás oslní svou kvalitou a také perfektní cenou. Jejich tepelněizolační vlastnosti jsou na vysoké úrovni, takže se vůbec nemusíte bát o to, že Vám ve Vašem příštím obydlí bude i jen trochu zima. Jejich pórovitost je uměle, ale také přírodně vytvořená, což zabezpečuje cihlám paropropustnost.

Leier cihly
Firma Leier a její cihly jsou také známé svou láskou k přírodě, a tedy i samotné ekologii. Cihly jsou absolutně zdraví nezávadné, a nic Vám s nimi nehrozí. Pokud chcete žít v prostředí, které je čisté, teplé, zdraví prospěšné, tak se určitě obraťte na cihly Leier, které splňují všechny tyto požadavky.
Když shrneme všechny dostupné informace a zkušenosti, které máme ohledně cihel a samotné firmy Leier, je třeba říci, že při této koupi je Vám zaručena jistota kvality. Cenová dostupnost je také ideální, takže se vůbec nemusíte bát o to, že přeplatíte obrovské peníze na tomto druhu materiálu. A co je nejdůležitější,disponuje kvalitní tepelnou izolaci, což se později odrazí i na nákladech, které každý měsíc investujete do energií.


Cihly Ypor

Cihly Ypor jsou stavebním materiálem, který je složen z více složek, kterými jsou vápno, cement, voda, a samozřejmě elektrárenský popílek, který dodává cihlám šedou barvu. Ypor vzniká v uzavřeném výrobním cyklu a používá se na něj minimální množství energie. Ypor je známý svou kvalitní tepelnoizoláciou a velkou nosností.
Tepelná izolace je kvalitní zejména kvůli uzavřeným makropóry v pórobetonu.Cihly Ypor jsou známé i svou lehkostí, protože je naplněna vzduchem, který zvětšuje materiál až pětinásobně. Celý stavební systém Ypor se vyznačuje svou nízkou pracností, jednoduchostí, ale samozřejmě i rychlým postupem na stavbě.

cihly ypor
Pórovitá struktura, kterou obsahuje zajišťuje to, aby se dal materiál jednoduše opracovávat. Tvárnice můžete upravovat elektrickou vrtačkou, nebo dokonce i jednoduše pilkou, která se používá na dřevo. Nízká hmotnost umožňuje používat Ypor pro nástavby, které chcete přistavit ke starším budovám. Pórobetonové tvárnice je možné používat do výšky až pátého patra.
Cihly ypor se náramně podobají tvárnicím Ytong. Jsou zcela totožné, až na to, že místo ytongový křemičitého písku obsahuje Ypor elektrárenský popílek. V podstatě se jedná jen o konečné zbarvení materiálu. Pokud tedy máte určité zkušenosti sestavebním materiálem Ytong, při ypor buďte připraveni téměř na totožné vlastnosti.
Co se týče finanční stránky u materiálu ypor, vůbec se nemusíte obávat závratných cen, které by Vás zcela při stavbě zničili. Cihly se dají koupit za přijatelnou cenu v každém kvalitním obchodě, který se specializuje na stavební materiál. Na internetu můžete také najít různé nabídky z druhé ruky, přičemž někomu se při stavbě zvýšilo několik kusů tvárnic.

Hotové betonové garáže

Máte nové auto a žádnou garáž? Stavba klasické garáže je poměrně finančně i časově náročná. Jedním z řešení jak vašemu autu poskytnout střechu nad kapotou je koupě hotových betonových garáží, které jsou technicky dokonalé, mnohokrát osvědčené a ve všech detailech promyšlené.
Betonové garáže se vyrábějí z vysokojakostního betonu a sestávají z nosných sloupů, stěnových desek, prefabrikovaných věnců a odlehčených stropních panelů.Nosné sloupy se kotví v monolitické patce. Mezi tyto nosné sloupy se vloží boční desky. Takto vytvořené obvodové příčky jsou ukončeny prefabrikovaným věncem.Tento věnec slouží jako podklad pro uložení stropních panelů.
Zákazník má na výběr ze široké nabídky velikostí, barev a výbavy garáží. Velký výběr barev umožňuje individuální přizpůsobení k stylu každého domu či k charakteru pozemku. Hotové betonové garáže jsou vybaveny sedlovou, pultovou nebo valbovou střechou.
K výhodám hotových betonových garáží můžeme zařadit:
- Nízké náklady spojené s přepravou garáže (při nakládání a vykládání není potřeba jeřáb),
- Rychlá ruční montáž (při stavbě garáže nejsou potřeba pevné základy a také na osazení garáže není nutná podkladová deska),
- Betonová garáž nevyžaduje omítku,
- Atraktivní cena.

Izolace střechy

Střecha patří mezi nejdůležitější části domu. Její nedůsledném konstrukcí se lze dopustit několika závažných chyb. Střecha má velký význam při tepelné izolaci domu. Správná konstrukce střechy dělá dům energeticky efektivnější, a tedy levnější na provoz. Speciální případ je, když přímo pod střechou je vytvořeno podkrovní bydlení. Zde získává kvalita izolace střechy nový rozměr. Pohodlné bydlení v podkroví není možné bez odpovídající izolace.
Izolace střechy je regulována státem. Existuje norma, která stanoví minimální tepelný odpor střechy. Norma se však použije pouze v případě, že v domě je vytvořeno podkrovní bydlení. Z důvodu této regulace je nutné dát izolace střechy navrhnout odborníkovi. Pouze takto si může být majitel domu jistý, že jeho stavba bude splňovat státní normy.
Mezi tepelně izolační materiály používané na Slovensku zařazujeme:
Desky z minerálních vláken
Desky ze skelných vláken
rohože
Desky z pěnového polystyrenu
Desky z polyuretanu
Všechny uvedené materiály je třeba chránit před vodou a vodními parami. Při kontaktu z vodou tyto materiály ztrácejí své termoizolační vlastnosti a po čase mohou začít hnít. Z tohoto důvodu se musí termoizolační materiály chránit hydroizolačními fóliemi, které se umísťují na obě strany těchto materiálů.

Izolace domu

Po dokončení hrubé stavby domu přichází na řadu o neméně důležitá role - jeho izolace. V minulosti se izolaci velká pozornost nevěnovala. Energie byly levné, státem dotované, takže ono to ani velký smysl nemělo. Svědectvím tohoto jsou téměř všechny starší domy na, které neprošly rekonstrukcí.
Situace se však změnila. Časy levných energií jsou nenávratně pryč. Existuje rozumný předpoklad, že ceny energií budou nadále stoupat. V takové situaci se prostě nevyplatí mít neizolovaný dům. Předpokládá se, že účinnou tepelnou izolací domu je možné ušetřit až 40 procent nákladů na vytápění. Největšími kanály úniku tepla jsou okna, podlaha a střecha. Všechny tyto složky domu jsou poměrně jednoduše izolovatelná. Technologie na termoizolaci staveb jsou dnes na vysoké úrovni a nabízí se několik možností, které by měly vyhovovat jakémukoliv rozpočtu.
Stavby je třeba izolovat nejen proti únikům tepla. Velmi důležité jsou i zvukové izolace a hydroizolace. Spodní voda je velmi nepříjemná pro stavební materiál.Vlivem spodní vody se snižuje jeho životnost a také jeho mechanické vlastnosti. Izolace vůči vnějšímu hluku je velmi potřebná z hlediska psychického zdraví a pohody obyvatel domu.
Správná izolace je důležitá i pro jiné vlivy prostředí, jako je například radioaktivní radon.

Klinker stavební materiál

Klinker je přírodní stavební materiál z produkce společnosti Wienerberger.Vyrábějí se z něj cihly v čisté původní podobě. Tento tradiční stavební materiál s novými vlastnostmi je zárukou mimořádné odolnosti vůči povětrnostním vlivům.Mrazuvzdornost cihel je zase zárukou dlouhé trvanlivosti a prevencí protináročným opravám po každé zimě. Jsou předurčeny zejména do zahrad, parků čipěších zón.
Rozdělit je můžeme podle účelu použití na:
- Dlažební cihly,
- Lícové cihly.
Dlažební cihly jsou vhodným řešením pro zahrady i veřejná prostranství. Možné jejejich doplnit dlažebními plotnami a zatrávňovacími tvarovkami. Jsou vyráběnyrůznými úpravami nášlapné plochy. Tato plocha může být hladká nebo drsná.Dlažební cihly Klinker se mohou ukládat do písku, malty či do tenké vrstvy lepicímalty.
Lícové cihly Klinker jsou určeny hlavně na zhotovení různých druhů neomítnutéhořezného zdiva a zděných konstrukcí v exteriéru či interiéru. S pomocí fasády zlícových cihel dodáte každé budově nezaměnitelný vzhled.
Přednosti a silné stránky cihel Klinker:
- Přírodní materiál,
- Přírodní barvy,
- Stálobarevnost,
- Mrazuvzdornost,
- Pevnost,
- Malá obrusnost,
- Odolnost vůči kyselinám,
- Odolnost vůči posypovým solím,
- Bohatý sortiment.
Barevná škála je velmi bohatá. Můžete si vybrat ze světlých odstínů nebo zklasických cihlově červený či hnědých barevných odstínů.

Izolace základů

Základy domu jsou v první řadě důležité z hlediska statiky celé budovy. Základy jsou však důležité i z jiných pohledů. Základy každé budovy mohou být kanálem,kterým uniká teplo z budovy a celá stavba se takto stává energeticky neefektivní.Z tohoto důvodu je nutné základy tepelně izolovat, aby nedocházelo zbytečně k únikům tepla.
Základy každé budovy mohou být i branou pro vstup vody. Voda může vstupovat do stavby ve dvou formách - jako pára a jako kapalina. Obě dokáží poškodit stavbu a zapříčinit její pomalé rozpad. Vlhká budova je náchylnější k únikům tepla a celá budova může začít plísním.
Dalším problémem, které mohou způsobit neizolované základy, je průnik radonu do stavby. Radon je radioaktivní plyn, který se přirozeně vyskytuje v přírodě.
Mezi nejpoužívanější materiály při izolaci základů patří fólie, které mají výborné vlastnosti vůči průniku vody a zároveň po dlouhou dobu zůstávají pružné a zachovávají si původní izolační vlastnosti. Mezi nejdůležitější fólie patří fólie:
z měkčeného PVC
z polyizobutylénu (PIB)
z chlórsulfonovaného polyetylénu
z butylkaučuku
z kaučuku
z polyetylénu
Každý z těchto materiálů má jiné vlastnosti a je vhodný do jiných částí základů. Ceny jsou také rozdílné.

Cihly Ytong

Ytong to jsou kvalitní pórobetonové tvárnice. V nabídce od společnosti Ytong můžeme dále najít překladové tvárnice, UPA a U profily a věncové tvárnice.Pórobetonové tvárnice se vyznačují vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Své uplatnění nacházejí tam, kde běžné izolanty nedokážou zaručit požadované parametry konstrukcí. Tyto tvárnice disponují i ​​vynikajícími difúzními vlastnostmi,čímž zaručují příjemné klima v místnosti.
K přednostem pórobetonových tvárnic Ytong patří:
- Nehořlavé,
- Tvarově stálé,
- Paropropustné,
- Zdravotní nezávadnost,
- Aplikace je velmi jednoduchá,
- Odpuzují vodu.
Na výrobu pórobetonových tvárnic Ytong se používají přírodní suroviny a to písek,vápenec a voda. Základním nerostem, který se používá k produkci pojiv je vápenec. Při výrobě vznikají póry postupným přidáním hliníkového prášku k základním surovinám po zamíchání s vodou, kde se při chemické reakci uvolňuje vodík. Vodík téměř okamžitě uniká a slučuje se se vzdušným kyslíkem na vodu.Póry jsou následně naplněné vzduchem. Hliník je použit ve velmi malém množství a po chemické reakci zůstává v materiály jen v podobě sloučenin.

Hydroizolace

Hydroizolace je minimálně tak důležitá jako termoizolace. Nesprávnou termoizolací se míjí zbytečně mnoho peněz na topení. Nevhodná hydroizolace může poškodit stavbu. Voda je velmi agresivní činitel, který může postupovat poměrně rychle.
Hydroizolací bojujeme proti všem druhům vody, se kterými se může stavební materiál dostat do kontaktu. Nejvýznamnější jsou: podzemní voda, podzemní vlhkost a dešťová voda.
Každá správná hydroizolace by měla začít důkladným hydrogeologickým průzkumem, který zjistí horninové složení profilu půdy pod domem a hladinu podzemní vody. Zejména úroveň podzemní vody je kritická pro celkové pojetí hydroizolace. Vysoká podzemní voda může reagovat se základy stavby a s dlouhodobě narušit její statiku.
Za účelem hydroizolace se používá množství materiálů. Nejznámější, nejlevnější anejčastější je způsob, při kterém se využívají materiály na bázi asfaltu (v minulosti též dehet). Velmi známým příkladem asfaltové izolace je "ipa". Výhodou asfaltových hydroizolací je jejich snadná tvarovatelnost a možnost jejich jednoduchochého spojování.
V hydroizolaci se využívají i různé plastové fólie. Příkladem mohou být fólie změkčeného PVC nebo z upraveného polyetylénu.
Velmi populární jsou i stěrkové hydroizolace, které jsou založeny na bitumenových materiálech. Stěrkové izolace jsou například polyuretany, akryláty nebo epoxidové pryskyřice. Jejich nevýhodou je jejich vysoká cena.

Plotové tvárnice

Materiály, které se používají na stavbu plotu jsou různé. Plotové tvárnice představují ucelený systém pro výstavbu okrasných zdí, plotů či drobné zahradní architektury. Mezi nejpoužívanější však patří plotové tvárnice, které splňují základní funkční vlastnosti.
jednoduchá montáž a nenáročná údržba,
plot vytvořený z plotových tvárnic nepotřebuje žádnou mimořádnou péči jako jiné železné či dřevěné ploty
plot zabezpečuje odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám,
díky výborným technologickými vlastnostem je plot vytvořen z plotových tvárnic vytváří proti hlukovou bariéru
zvyšuje pocit bezpečí
dlouhá životnost betonových plotových tvárnic, která se pohybuje okolo 40 let.
Povrch plotových tvárnic tvoří speciální povrchová úprava Maclit, která připomíná žulu nebo přírodní kámen, který je opracovaný nahrubo. Lícová strana plotových tvárnic je štípaná.
Plotové tvárnice jsou vyráběny v široké škále barev což umožňuje dokonalé sladění barvy k barvě omítky domu. Rozměry plotových tvárnic jsou 39 x 19 x 20cm.
Stavba plotu z plotových tvárnic je jednoduchá. Tvárnice se ukládají v řadě na sebe, následně se vyztuží roxor a zalijí betonem. Obvykle je na nejsvrchnější řady položená stříška. Plotové tvárnice nevyžadují žádnou stavební úpravu ani po několika letech, protože tvárnice jsou speciálně povrchově upravené.
K známým výrobcům plotových tvárnic patří společnosti: Semmelrock, PREMACY, Beton Brož a jiní.

Izolace podlahy

Důležitost izolace podlahy si uvědomují zejména lidé, kteří zažili zimu ve svém bytě nebo domě. K takové situaci dochází v samostatně stojících rodinných domech a bytech, které jsou umístěny přímo nad nevytopené sklepními prostorami.
Izolace podlahy je nesmírně důležitá z hlediska energetické účinnosti celé stavby.Spolu s okny patří podlaha k největším kanálem úniku tepla. Neizolovaná nebo špatně izolovaná podlaha výrazně prodražuje provoz domu nebo bytu. Často jsou citovány mnohé zdroje, které uvádějí, že izolací podlahy je možné ušetřit až pětinu nákladů na vytápění. Náklady na izolaci podlahy nejsou velké a celý proces je relativně jednoduchý. Základní izolace podlahy s použitím levných materiálů se pohybuje řádově ve stovkách eur.
Mezi nejčastěji používané materiál na izolaci podlahy patří - minerální vlny,polystyren a polyuretan. Polystyren je nejlevnější z nich, ale zároveň je nejtlustší při stejné tepelně izolační účinnosti. V případě nedostatku místa na hrubé izolační materiály je nutné použít dražší a tenčí materiály, jako jsou minerální vlny. Za nejkvalitnější materiál je považován polyuretan. Je však i nejdražší.
Kromě chladu je nutné izolovat podlahu i proti vodě a vlhkosti. Pro tento účel se považuvají fólie z různých materiálů. Jako příklad mohou sloužit PVC fólie.

Kotle Protherm

Kotle od společnosti Protherm patří k nejprodávanějším kontem na slovenském trhu díky výrobě kvalitních a spolehlivých plynových kotlů i nadstandardními servisními službami.
Plynové kotle od společnosti Protherm můžeme rozdělit na:
- Kondenzační a nekondenzační,
- Stacionární a závěsné v různých výkonových řadách.
Kondenzační plynové kotle jsou moderní zařízení určená k vytápění nebo na vytápění s přípravou teplé vody. Mohou být závěsné a stacionární. Využívá teplo získané z kondenzace vodních par ve spalinách.
Nekondenzační plynové kotle jsou přístroje určené pouze pro vytápění nebo na vytápění s přípravou teplé užitkové vody. Vyrábějí se ve verzi turbo nebo mohou být s odvodem spalin do komína.
Společnost Protherm se zaměřuje také na prodej:
- Závěsných kotlů, které mohou být s průtokovým ohřevem teplé vody, se zásobníkem teplé vody, bez ohřevu teplé vody, s externím zásobníkem teplé vody.

- Stacionárních kotlů s přípravou teplé vody nebo bez přípravy teplé vody

- Kondenzačních kotlů
- Solární sestav

- elektrokotlů
- Kotlů na tuhá paliva
- Průtokové ohřívače

- zásobníků
- Přímotopných elektrických konvertory

Izolace balkonu

Izolujeme balkon
Balkony byly vždy velmi oblíbené doplňky bytů. Čas to nezměnil téměř vůbec. Poptávka po balkonech zůstává a byty s balkony se prodávají za vyšší ceny. Ne vždy je však konstrukce balkonů kvalitní. K balkónu se často přistupuje jako k druhotné části domu a proto při jeho stavbě se často vyskytují chyby.
Tyto omyly v konstrukci obvykle souvisejí s izolací. Balkon by měl být dobře izolován vůči únikům tepla a vůči průnikům vody. Termoizolace má význam z pohledu nákladů na vytápění. Při hrubé stavbě je třeba dbát na to, aby se nevytvářely tepelné mosty. Nejnovější stavební postupy tomuto účinně předcházejí. Při termoizolaci balkónu hrají osobitou roli okna a balkónové dveře. Hlavně balkonové dveře by měly velmi dobré termoizolační vlastnosti. Velmi choulostivá je dolní část dveří a prostor mezi dveřmi a balkónovou plochou.
Při stavbě balkonu se často zanedbávají různé detaily, které později umožňují vodě snadný vstup na balkónových materiál. Taková voda dokáže velmi výrazně zkrátit životnost balkónu. Při stavbě balkonu je důležité sledovat, aby hydroizolační fólie pokrývaly opravdu celou plochu balkonu. Větší balkony by měli mít vytvořen vlastní drenážní systém.

Tondach cihly

Společnost Tondach se zaměřuje především na výrobu a prodej střešní krytiny,méně známá je však výrobou broušených cihel, které můžeme v katalogu společnosti Tondach najít pod názvem Keratherm. Jde o pálené cihly, které jsou určeny:
- Pro nosné obvodové zdivo,
- Pro vnitřní nosné i nenosné zdivo,
- Pro zdění příček.
K přednostem broušených cihel Keratherm patří jejich přesná výška a ložná spára. Velký rozdíl při zdění klasickými cihlami a broušenými cihlami Keratherm spočívá v tom, že tyto cihly umožňují zdění s mnohem menším množstvím použité malty což výrazně snižuje náklady a urychluje i samotné zdění. Samozřejmě se zvyšuje i tepelný odpor finálního zdi. Tenčí vrstva zděné malty zase snižuje pravděpodobnost vzniku nežádoucích trhlin omítky.
Společnost má v nabídce kromě základní cihly i cihly rohové a poloviční. CihlyKeratherm 44 broušené jsou vhodné na jednovrstvé vnější nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm s vysokými nároky na tepelný odpor a akustický útlum.
Technické parametry broušených cihel Keratherm:
Rozměr 255 x 440 x 249 mm
Tloušťka stěny 440 mm
Hmotnost 18,2 kg
Pevnost 10,0 Mpa
Spotřeba 16 ks/m2
Počet na paletě 50 ks
Tepelný odpor 3,52 m2KW-1

Hydroizolace spodní stavby

K nejvíce podceňovaným činitelem ovlivňujících stavbu můžeme určitě zařadit vodu.Pro člověka životu potřebná, pro dům či jinou stavbu životu nebezpečná. Voda má řadu fyzikálních a chemických vlastností, které jsou pro stavební materiály nebezpečné. Voda v kapalném skupenství je Jednoznačným nepřítel. Voda však dokáže díky absorpci a kapilárnímu vzlínání putovat i do nadzemních částí domu a měnit jejich vlastnosti.
Hydroizolace by měla začít u základů a stejnou důsledností pokračovat ve spodní části stavby. Chyby v izolaci těchto částí se mohou velmi rychle projevit například hnitím termoizolace. Ve spodní části stavby je nutné izolovat zejména podlahy a dolní části zdí, které kanály vzlínání vody do celého domu.
Na hydroizolaci se používají různé výrobky na bázi asfaltu, plastové fólie či různé pěny složené z bitumen. Používají se samostatně nebo v kombinacích. Nejlevnější a nejčastější způsob hydroizolace je izolace pomocí asfaltových fólií. Takové fólie umožňují snadné tvarování a jsou poměrně jednoduše svařitelné. Plastové fólie jsou obvykle vyrobeny z materiálů na bázi tvrzeného polyetylénu nebo PVC. Mezi nejmodernější materiály patří bitumeny a jim podobné látky, jako jsou akryláty nebo epoxidové pryskyřice. Nevýhodou těchto materiálů je jejich vysoká cena.

Rekonstrukce ve velkém stylu

Bydlíme v našem domečku pátým rokem. Dům jsme zdědili po manželových rodičích, žije se nám tu krásně, jen nás každoročně nemile překvapí velké doplatky za plyn. Vytápíme ním celý dům a tak není divu, že platíme takové sumy. Dům je starý dvacet let a tak jsme se rozhodli, že už dále nechceme platit tak vysoké výdaje. S manželem jsme se po společném rozhovoru dohodli, že místo peněz, které bychom věnovali na složenku za plyn, je investujeme do opravy našeho domu. Stavbu si necháme zateplit. Zateplení zabrání úniku tepla a my nebudeme každým rokem ztrátoví. Dům také dostane nový "kabátek" a změní svůj vzhled.
Společně s mužem jsme sedli za počítač a na internetu hledali vhodnou firmu pro naši rekonstrukci. Bydlíme na okraji české metropole a tak jsme do kolonky vyhledávání zadali "stavebniny Praha". Nabídlo nám to několik webů, které jsme podrobně prozkoumali. Po zjištění chtěných informací manžela napadlo zadat ještě podruhé do vyhledávače frázi "zateplování domů". Po tomto nápadu jsme našli vhodnou firmu, která nám zateplování zhotovila.
Rozhodli jsme se, že do firmy zajdeme osobně a dohodneme se o dalším postupu. Hned před budovou nás upozornil název stavebniny, že je ta správná. S firmou byla výborná domluva, komunikace byla bez problémů, v našich požadavcích nám vyšli vstříc a se zateplením jsme velmi spokojeni a už jen čekáme, až přijde na přes rok složenka o výši spotřeby plynu. Jsme si jisti, nedoplácet už nebudeme!

Hydroizolace základů

Pokud chceme žít komfortně, musíme chránit náš dům už od základů. Pokud se chceme vyhnout zatékání ve spodních částech stavby, je třeba využít hydroizolaci na naše základy. Konstrukce, která je navlhlá má snížený tepelný odpor, a proto stěny častokrát praskají a posouvají se. V případě pokud jsou stěny vlhké, vznikají plísně. To znamená, pokud chceme žít zdravě a bezpečně, hydroizolace je na místě.
Nad hydroizolací základů je třeba přemýšlet už při stavbě. Projektant je povinen, aby se zařídil při stavbě proti negativním vlivům, jako je voda, vlhkost, hluk, nebo únik tepla. A proto by s těsněním neměl být vůbec žádný problém. Hydroizolaci proti podzemní vodě dělíme na zateplení vůči beztlakové, tlakové a agresivní vodě.

Hydroizolace základů
Izolace z fólií se stávají pro stavebníky velmi zajímavé. Fóliové těsnění je známé svou pružností a průtažností. PVC fólie se dožívají nejdéle. Jsou odolné vůči všem druhům kyselin, zásad, prosakující vodě a neexistuje téměř vůbec žádná šance přetrhnout jejich. Většinou se umísťují prostřednictvím rozpouštědlového lepidla.Lze připevnit je i mechanicky pomocí lišt, nebo speciálních hřebíků.
Izolační nátěry patří mezi další zajímavou skupinu při hydroizolaci. Asfaltové nátěry je možné na podklad natřít nebo nastříkat. Nátěr perfektně drží na podkladu, na kterém je umístěn a má hloubkový ochranný účinek. Je možné ho natírat i při nízkých teplotách. Pokud nim natíráme vodorovné plochy, je důležité, aby vyschl perfektním větráním, a až pak můžeme aplikovat další nátěr.
Je už jen na Vás, kterou cestou hydroizolace základů se vyberete, avšak dbejte na to aby jste tyto práce podstoupili. Jak již bylo zmíněno, projektanti už mají ve svých pracovních povinnostech, aby se věnovali i této důležité části, a proto se nemusíte čeho bát.

Zateplení domu

Zateplení domu je úkon, který nám v podstatě vydělává peníze. Když si vezmeme do úvahy komplexní izolaci celé stavby, tak čísla jsou následující. Při zateplení stropu ušetříme 35% energie, u fasády 30 - 40%, plochá, nebo sklonitá střecha dokáže ušetřit 30%, a pokud zakoupíme nová okna, vzniká dalších 30% k dobru. Sami si spočítejte, jaké obrovské množství finančních prostředků nebudete muset měsíc, co měsíc dobrovolně odvádět energetickým společnostem.
Při zateplení celého domu je dobré uvědomit si to, že zateplování nezačíná tím, že se před Vašim panelovým, nebo domem postaví lešení. Při izolaci je třeba v prvé řadě udělat vysoce kvalitní přípravu tak, aby při samotném zateplování nevznikaly žádné problémy. Také aby konečný výsledek byl doslova perfektní, a aby se sloučila kvalitativní, ekonomická a estetická stránka izolace.

zateplení domu
Důležitým krokem ke kvalitnímu zateplení je zpracování projektové dokumentace s kvalitním zateplovacím systémem. Projektová dokumentace je v podstatě základním pilířem samotné izolace. To na co se zanedbá při dokumentaci, se může později negativně projevit při realizaci zateplovacího systému. Pokud se chcete přesvědčit o dokonalosti, dejte stavební dokumenty prostudovat odborníkovi na zateplovací systémy, který Vám již řekne, jaké jsou klady a zápory daného projektu.
V našich podmínkách existují zejména dva způsoby zateplovacího systému, které nejvíce vyhovují. Jsou to polystyrenové desky a desky z minerální vlny. U obou zateplovacích systémů platí, že se připevňují na fasádu lepením a rozpěrnými hmoždinkami. Při povrchové úpravě se použije vyztužovací omítka a nakonec tenkovrstvá omítka.Při samotném zateplování vždy hledejte kvalitní stavební firmu, která již působí na trhu několik let a má ve společnosti dobré jméno.

Tekutá hydroizolace

Chcete pro Váš dům zajistit hydroizolaci a nevíte, jaký druh si vybrat? Zkusíme Vám s tímto problémem poradit. Tekutá hydroizolace je hmotou, která je disperzní hydroizolační, jednolůžkový a používá se zejména ve vnitřním prostředí.
Tekutá hydroizolace je nehořlavá a vůbec není životu nebezpečná. Neobsahuje žádná rozpouštědla a dá se okamžitě použít. Majitelem potěší svou vysokou pružností a vysokou přilnavostí k savým stavebním materiálem. Může klidně sloužit i na překlenutí trhlin.

tekutá hydroizolace
Materiál se používá na přípravu vodotěsného podkladu pod dlažby a obklady,které se nacházejí uvnitř Vašeho domova. Slouží k vyřešení problému s trhlinami.Není možné ji použít jako poslední vrstvu.
Tekuté hydroizolační materiály jsou složeny z více prvků. Mezi ně patří disperze na bázi homopolymerů, emulze z neionogenních emulgátoru na ochranu koloidů.Izolaci je vhodné skladovat jen a jen v uzavřeném obalu, při teplotě od 5 do 28 stupňů Celsia. Je důležité abyste hmotu uchránili před sluncem a mrazem.
Podklad na tekutou hydroizolaci se připravuje velmi jednoduše. Musíte se však držet určitých pravidel, které při výrobě musíte dodržet. Podklad, který vyrábíte musí být suchý, vyzrálý, bez špíny, a žádné mastnoty, a prachu. Na podklad se nejčastěji využívá beton, cement, podlahové vyrovnávací hmoty, anhdritové podklady, sádrokarton, dřevotříska, a omítka. Aby byl podklad hotový a připravený použití musíte ho napenetrovat. Při příliš savých podkladů se doporučuje používat PENATER, který zředíte s vodou v poměru 1:1. Následně penetraci ještě jednou zopakujte.

Zvuková izolace

Určitě i Vy znáte ten stav, když slyšíte každý zvuk, který se stane u Vašeho souseda. Není to vůbec příjemná záležitost a určitě to chcete co nejdříve nějakým způsobem změnit. Tato změna může být velmi jednoduchá. Jediné co potřebujete je použít zvukovou izolaci v celém domově.
Záleží jen na Vás, které části domu potřebujete zateplit, avšak pokud chcete komplexní zateplení, často je dobré začít od podlahy. Desky izolace položíte přímo na betonové, nebo na dřevěné podlahy. Uložení izolace patří mezi nejjednodušší stavební úkony, jaké můžete znát. Když už položíte samotnou izolaci, na desky můžete nalepit například dlažbu, parkety, nebo i plovoucí podlahu.

zvuková izolace
Dalším krokem ke kvalitní a univerzální izolaci je zateplení stěny. Pokud se rozhodnete pro izolaci zděné nebo sádrokartonové stěny, určitě nebudete litovat.Dokáže perfektně eliminovat veškerý hluk, ať už od sousedkou, nebo z venkovních prostor. Pokud žijete v panelovém domě, zvuková izolace je o něco komplikovanější, pokud chcete dojít k co nejlepšímu výsledku. Stěny v paneláku jsou pevně, a nepružně spojené, a proto se zvuk přenáší všemi panely, které jsou navzájem propojeny. Pokud chcete docílit perfektní efekt izolace, je třeba použít zateplení na obložení stropu, ale také všech stěn kolem.
Zvuková izolace dokáže téměř čáry. Zateplení stěny dosáhne útlum až 36 dB.Abyste však zabránili šíření přes zvukové mosty, desky šroubujte do stěny. Pokud natrefíte na kvalitní zvukovou izolaci tak se dostanete k ekologickým kouskům,které jsou vhodné pro všechny typy alergiky a astmatiky.

Stavíme kompost

Nevíte co s napadaným listím, posekanou trávou či kuchyňským odpadem z ovoce a zeleniny? Postavte si vlastní kompost, se kterým se zbavíte problémů a navíc z něj získáte přírodní organické hnojivo, které slouží pro zlepšení kvality půdy.
Stavba kompostu je velmi jednoduchá. Na založení kompostu si v zahradě zvolte raději stinná místa, které jsou chráněny před větrem stejně jako slunečním zářením, protože kompostovaný materiál by na slunci velmi rychle vyschl. Nejvhodnější místo je při živém plotě, skupině keřů či ve stínu koruny stromu.
Plocha, na níž je kompost založen musí mít bezprostřední kontakt s půdou, aby žížaly a jiné půdní organismy, které se podílejí na zpracování odpadu měly v období silných mrazů možnost stáhnout se do zemního podloží kompostu.
Na založení kompostu postačí vlastnoručně pořízené kompostoviště z dřevěných trámů, desek či děrovaného plechu s plochou základny asi 1 m2.
Odpad může rozkládat i na velké kopě tzv. kompostové kopě. Na takovou stavbu kompostu nepotřebujete žádné pomocné prostředky. Odpadky budete prostě po vrstvách ukládat na sebe a nezáleží na tom jaký tvar bude mít spousta. Avšak její výška by neměla přesahovat více než 1,5 m. Ideální je vytvořit si více takových kup.
Termokompostovač, který je vyroben z recyklovatelných plastů můžete koupit v obchodech. Sice je praktický ale cenově výrazně dražší. Termokompostovač je silnostěnný a tepelně dobře izolovaný, což výrazně přispívá k rychlejšímu rozkládání kompostu, kteří je hotový již asi po 9 měsících. V uzavřených termokompostovačích je při optimálním větráním zaručen bezzápachový rozklad biologického odpadu.

Postup stavby domu

Stavba domu postup
Postavit dům není jednoduchá a zároveň ani levná záležitost. Taková stavba vyžaduje zkušenosti, profesionální přístup, znalost stavebních technologií a technických norem.
Příprava na stavbu zahrnuje:
1. výběr vhodného pozemku,
2. získání stavebního povolení, bez tohoto povolení a až po nabytí právní moci je možno začít se stavbou.
3. vypracování projektové dokumentace je velmi nezbytné. Na jejím základě vám mohou firmy vypracovat přesné cenové nabídky.
4. zvolení si stavební firmy, která bude projekt realizovat a následně uzavření smlouvu o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem s podpisem realizace, rozsahu dodávky stavby, platebními podmínkami a termíny, harmonogramem realizace výstavby, dobu ukončení a předání stavby.

Realizace výstavby rodinného domu se skládá z těchto základních etap:
- Předvýrobní příprava výstavby
- Příprava staveniště
- Výkopové práce
- základy
- Podzemní podlaží
- Nadzemní podlaží
- Stavby střechy
- Montáž rozvodů
- Úpravy povrchů
- Terénní úpravy okolí novostavby rodinného domu

Po ukončení stavebních prací následuje:
- Protokolárně předání stavby zhotovitelem a její převzetí stavebníkům,
- Zhotovení geometrického plánu stavby,
- Zápis do katastru nemovitostí,
- Kolaudace stavby.

Stavba domu a jeho cena

Postavit si vlastní dům podle svých představ je pro mnohé mladé rodiny jen touhou či nesplněným snem. V realizací jim ve většině případech brání nedostatek finančních prostředků a tak je rozhodujícím faktorem při výběru vhodného rodinného domu cena a ne představy mladé rodiny o svém vysněném domečku.
Kromě vlastních prostředků je možné při výstavbě rodinného domu použít i prostředky ze stavebního spoření, hypotečního úvěru či ze státního fondu rozvoje bydlení. Je možné tyto formy financování společně kombinovat, čímž se výstavba nebo popřípadě dostavba vašeho domu může výrazně urychlit.
Pokud se rozhodnete postavit si dům svépomocí jeho cena se může snížit až o 40% oproti výstavby domu na klíč.
Nejideálnějším a zároveň nejlevnějším řešením je vybrat si svůj vysněný domeček z některého z katalogů firem, čili "dům na klíč". Na výběr máte opravdu z bohaté nabídky projektů rodinných domů. Pokud však máte zájem a i více finančních prostředků je možné vytvořit si individuální projekt domu, který bude přesně podle vašich představ a individuálních požadavků. Obvykle jde o změny v již existujících projektech, které realizuje samotný architekt. Každá i malá změna v projektu něco stojí a architekt si za svou práci bude žádat nemalé peníze.

Stavba septiku

Plánujete stavbu rodinného domu v malé obci, kde není rozvod veřejné kanalizace? Existuje více způsobů jak tento problém vyřešit. Řešení přichází v podobě septiku nebo žumpy.
Vysvětleme si tedy, co je žumpa a co septik.
Žumpa je zařízení, které slouží k zachytávání odpadních vod bez dalšího vypouštění do povrchových a podzemních vod. Po naplnění žumpy se nahromaděná voda odváží k likvidaci do vhodných zařízení, jakými jsou čistírny odpadních vod (ČOV). Nejběžněji se používají sklolaminátové žumpy, celoplastové žumpy lze používat pouze se souhlasem příslušných úřadů životního prostředí.
Septiky jsou zakryté podzemní nádrže sloužící k od sedimentovanou splašků a zčásti filtrovány voda je dále vypouštěna do povrchových vod. K výhodám septiků můžeme zařadit minimální provozní náklady. Septiky fungují bez elektrické energie a finanční náklady je třeba vynaložit pouze na vývozy kalu, který je třeba zrealizovat jednou za rok. Běžné provozní náklady tvoří jen bakteriální přípravky, které se do septiku přidávají.
Nevýhodou septiků je zase náročnější vyřízení potřebných povolení na úřadě.Povolení k vypouštění odpadních vod vydávají vodoprávní úřady, což jsou většinou odbory životního prostředí na městském úřadě nebo magistrátu. Toto povolení se vydává podle zákona na 10 let a dobu splatnosti není třeba obnovovat.
Můžeme je rozdělit na:
plastové septiky
sklolaminátové septiky

Povolení pro stavbu plotu

Oplocení patří k nezbytným doplňkem domácnosti a proto se lidé se často ptají, jaké povolení potřebují na stavbu plotu, a zda je vůbec nutné ho pro tyto účely vlastnit. My Vám v tomto článku zodpovíme na všechny důležité otázky ohledně výstavby.

Povolení pro stavbu plotu

Zákon staví plot do pozice drobné stavby, což v podstatě znamená doplňková funkce pro Vaši hlavní budovu. Ve zkratce drobná stavba nemůže omezovat životní prostředí a to vede k tomu, že k výstavbě plotu nepotřebujete žádné stavební povolení, které zbytečné omezuje práci kolem domácnosti.
Avšak i při tomto úkonu vznikají určité povinnosti. Je důležité ohlásit se obecnímu úřadu ohledně práce, kterou se chystáte momentálně provést. Ohlášení, se kterým pojedete na úřad musí obsahovat několik náležitostí, kterými jsou místo stavby, druh a účel stavění, technický popis (jakým způsobem plot vznikne), a samozřejmě musíte uvést i samotné rozměry. Co však bývá jednou z nejdůležitějších částí, je jednoduchý nákres s umístěním.
Důležitou otázkou při "oplocení" Vašeho domu bývá také i to, zda potřebujete souhlas od samotného souseda. Odpověď je velmi jednoduchá. Jelikož se jedná o stavbu neohrožující životní prostředí, čili ani souseda, tak nemusíte vlastnit žádné povolení, které by Vám nadále komplikovalo úkon, který potřebujete provést.
Určitě Vám však doporučujeme přečíst si příslušnou část stavebního zákona, kde se můžete dočíst všechny nejdůležitější a nejpřesnější informace ohledně všech druhů staveb plotu do úplné podrobnosti.

Postup při stavbě plotu

Stavba plotu je nezbytností, kterou musí absolvovat každý majitel rodinného domu.Můžete si na to najmout různých odborníků, ale určitě to zvládnete úplně sami s naším jednoduchým návodem pro stavbu.
Prvním krokem v případě vlastnění starého plotu je jeho odstranění. Následně musíte udělat základ, kterým je položení sloupků 1 metr do země. Dvojitý rýč je nejvhodnějším nástrojem pro vykopání takto hluboké jámy. Pro stavbu plotu jsou zcela dostatečné okenní překlady. Při osazení sloupku se Vám hodí do ruky hůl na zatloukání. Co je velmi důležitá je zkontrolovat vodováhou, zda sloup je perfektně svislý. Pokud ne tak jámu ještě trochu prodlužte, a nezapomeňte znovu kvalitně osadit. Rozestupy mezi sloupy musí být stejné.

Postup při stavbě plotu

Dalším krokem je připravení bednění z desek. Je dobré ho natřít olejem, v případě pokud byste ho chtěli později demontovat, půjde to mnohem jednodušší. Bednění upevníte kleštěmi a zalijete betonem. Pokud chcete postavit jednoduchý plot, tak vůbec nemusíte přemýšlet nad ocelovou výztuží. Bednění osadíme tak aby navazovalo na sokly a znovu vyplníme betonem. Dobré je občas ho postříkat vodou, aby nevznikaly zbytečné trhliny. Na vrch sloupku se vyplatí udělat čepičku z malty, aby krásně odtékala dešťová voda.
Teď záleží už jen na Vás zda se vydáte cestou drátěného nebo dřevěného plotu.Tato část již však není žádná exaktní věda a určitě to zvládne úplně každý. Stačí natahovat mezi sloupky drát, nebo popřípadě nasadit desky, tak, aby plot splňoval estetickou funkci, ale zejména aby dokázal zabránit vstupu nepovolených osob na Váš pozemek.

Stavba plotu z pletiva

Před samotným zahájením stavby plotu je důležité rozhodnout se, zda půjdeme cestou dřevěného, nebo síťového materiálu. Dnes bychom si trošku přiblížili informace o stavbě plotu z pletiva. Na trhu rozlišujeme dva základní druhy tohoto materiálu. Levnější variantou je pletivo, které je vyrobeno z pozinkovaných ocelových drátů. Druhou, o něco dražší možností je pletivo, které je potažené plastem.
Jelikož je plast dražší, musí samozřejmě disponovat i určitými výhodami. Jednou hlavní a nejdůležitější výhodou je, že nároky na údržbu jsou mnohem nižší, než při samotném pozinkovaném plotu, který je třeba natírat.

Stavba plotu z pletiva
Před stavbou plotu, je třeba naplánovat si kádě bude vlastně vést, a kde postavíme sloupky, které budou plot držet pohromadě. Dávejte speciální ohled na rohové sloupy, protože bývají vždy zatěžovány nejvíce. Je dobré pokud tento druh sloupků zpevníte vzpěrou, aby jejich pevnost byla větší, a zejména aby se postupem času nezhroutily. Když už máme rozvrženy, kde budou dané sloupky stát, můžeme začít pracovat. Je třeba vykopat díru, vsadit do něj sloupek a následně ho zabetonovat.
Když už máme v zemi zasazené sloupky, a beton dostatečně zaschl, můžeme se pustit do pokládání pletiva. Prvním důležitým krokem je natáhnout mezi sloupky dráty v dolní, střední a také horní části. Následně budeme napínat dráty prostřednictvím napínacího strojku, který je při takové stavbě nezbytností. Dráty se snažte napnout co nejvíce, aby pletivo drželo pohromadě. Když už jsou dráty dostatečně napnuté, začneme s navazováním pletiva. Nejvhodnější je když plot zasadíme cca 5 cm pod zemský povrch, kvůli pevnosti.
Doufám, že jsme Vám tímto stručným návodem alespoň trochu pomohli, a budete ho moci využít i později v praxi.

Postup při stavbě altánu

Altán je místo na Vaší zahradě, kde můžete dennodenně relaxovat, užívat si čerstvý vzduch a zároveň být v pohodlí své domácnosti. Možná i Vy si chcete postavit altán, nebo určitý druh zahradního domku, jen zrovna nevíte jak na to.Dnes Vám přineseme stručný návod, jak, kde, a jak správně postavit altán, aby splnil všechny důležité funkce, které splňovat má.
Altánky jsou většinou místa, která jsou složeny z pevné konstrukce a ze střechy,přičemž stěny nemusí být vůbec vyplněny. Někdo však požaduje větší soukromí, a proto si dává vyplnit buď jen jednu stěnu, nebo více stěn. Ve většině případů se jedná o stěny, přes které fouká vítr a jednoduše to nedělá dobrotu v celém altánku.

Postup při stavbě altánu
Častokrát znějí otázky typu, "Na jakém místě postavit altán?". Odpověď je jednoduchá. Postavte ho přesně tam, kde chcete aby stál, a kde se budete cítit nejlépe. Často jsou altánky vystaveny v prostorách, kde je krásný výhled na okolí,ať už je to okolní zeleň, jezírko, potok, nebo jiné přírodní části. Nejvhodnější je když samotnou stavbu spojíte se zahradním grilem, který později můžete využít na různé grilování i v horším počasí.
Altánky se nejčastěji staví v různých tvarech, jakými jsou například obdélník, šestiúhelník, nebo dokonce i osmiúhelník. Je jen na Vás, jakou velikost si zvolíte.Při výstavbě altánku nezapomeňte vysadit rychle rostoucí popínavé rostliny, které dokáží v okolí vytvořit příjemný stín, a tím ještě více zpříjemnit relaxační chvilky ve Vaší zahradě.
Při výběru materiálu máte úplnou svobodu, i když nejčastěji se budovy typu altánku stavějí z kvalitního dřeva, které dokáží přivodit příjemný efekt a estetické zpestření zahrádky.

Způsoby tepelná izolace

Tepelná izolace je skloňován v médiích poměrně často. Souvisí s jinou velmi populárním tématem. S globálním oteplováním. Svět se snaží šetřit energie, aby zachránil naši atmosféru od neodvratitelných změn. Toto šetření se snaží stát dosáhnout i zvyšováním cen energií prostřednictvím daní. Vyšší ceny energií motivují lidi všímat si i takové věci, jako je tepelná izolace domu.
V minulosti se tomuto velká pozornost nevěnovala. To je také důvod, proč mnohé starší domy jsou velmi slabě izolované. Panelové domy jsou v současnosti v procesu tepelné izolace ze zdrojů eurofondů. Majitelé rodinných domů takovou podporu však nemají.
Tepelně izolovaný dům může ušetřit zhruba 40 procent energií na vytápění. Takto se investice do tepelné izolace obvykle vrátí v průběhu několika let. Největší problém s úniky tepla mají okna. Dalším významným kanálem ztráty tepla je strop a střecha. Nejjednodušší, co je možné udělat pro tepelnou izolaci domu, je jednoduše vyměnit všechna okna domu. Je to rychlé a pohodlné.
Na izolaci se používá několik materiálů. Každý má jiné vlastnosti a každý se používá k izolaci jiné části domu. Nejčastěji se používají následující: polystyren,pěnový polyuretan, pěnové sklo, pěnový polyetylén, perlit, dřevěná vlna a minerální vlna.

Izolační materiály Nobasil

Mezi hlavní světové témata dnes patří globální oteplování. V rámci boje proti němu se vlády snaží lidi motivovat k šetrnosti s energiemi. Motivují je finančně. Energie jsou zatíženy vyššími daněmi a jsou proto jsou i dražší. Velké množství energie se spotřebuje během zimní topné sezóny. Jedním z hlavních projektů Evropské unie je zvýšit tepelnou efektivitu budov.
Nobasil je tepelně izolační materiál vyráběný na Slovensku společností IZOMAT a.s. Tato firma má na Slovensku velmi bohatou historii. Souvisí to s rozvojem sklářství na Slovensku, který nastal již v 14. století. Nová Baňa, kde IZOMAT sídlí, byla jedním ze sklářských center tehdejšího Slovenska. Sklářská výroba prošla v Nové Bani různými problémy, avšak zachovala se dodnes ve své nové podobě, ve výrobě izolačních materiálů. IZOMAT byl v roce 1998 začleněn do divize Dämmen,která je společným podnikem rakouského RADEX Heraklith International AG a slovinské Termo, dd Škofja Loka.
Nobasil se prodává v tvarech desek, pásů nebo rohoží. Životnost výrobků Nobasilje neomezená a všechny produkty jsou zdravotně nezávadné. Nobasil je lehce řezatelný a tvarovatelný. Všechny produkty, které nesou název Nobasil jsou hydrofobizované a difúzní. Tepelněizolační výrobky Nobasil jsou vhodné i došikmých střech, rovných střech, podlah či do obvodových stěn.

Tepelná izolace podkroví

Tepelná izolace podkroví je významná ze dvou pohledů. Z pohledu celkové izolace podkroví a z pohledu konstrukce podkrovního bydlení.
Strop a střecha jsou významným kanálem úniku tepla z domu. Jejich důkladnou izolaci lze udržet teplo v domě a v konečném důsledku ušetřit nějaké finanční prostředky. Taková investice se může při starších domech při dnešních cenách energií vrátit během několika let.
Při využívání podkroví na obytné účely je jeho výborná tepelná izolace klíčová. V minulosti bylo podkroví pouze skladiště nepotřebných věcí, které nikdo neměl odvahu vyhodit. Situace se však velmi změnila. Ceny nemovitostí se vyšplhaly vysoko a tak na bydlení se využívají i prostory, které původně na to nebyly určeny. Celé je to i o efektivnějším využívání prostoru. Podkrovní bydlení se stává i záležitostí módy a stylu.
Nesprávná tepelná izolace může výrazně narušit požitky s podkrovního bydlení. Proto je nutné důsledně vybírat izolační materiál a svěřit izolační práce někomu,kdo s tím má bohaté zkušenosti a kvalitní reference.
Nejčastěji používanými materiály na izolaci podkroví je minerální vlna (lepená plsť).Další materiály, které jsou nezbytné k procesu tepelného izolování střechy patří fólie proti páře, lepící páska, těsnící páska a přítlačné desky.