Konopný seznam

pátek 18. listopadu 2011

Zateplování budov, přípravné práce


Pročby měly být budovy tepelně izolované, je dnes snad každému rozumnému majitelinebo uživateli budovy zřejmé. Od každé budovy, určené zejména na bydlení požadujeme, abyzajišťovala co možná nejstabilnější interiérovou teplotu, vlhkost, izolaci vůčihluku, a to vše za přijatelných měsíčních provozních nákladů.Zároveňpožadujeme kvalitní tepelnou izolaci s dlouhou životností, estetickou kvalitu anásledně co nejvyšší tržní hodnotu jak budovy, tak bytu. Je také zřejmé, že podíl tepelných ztrát venkovních obvodovýchstěn na celkové tepelné ztrátě budovy je u každého typu budově jinak významný.
Unás je aplikována téměř výhradně kontaktní technologie zateplování (pokudmluvíme o certifikovaných systémech), které označujeme zkratkou ETICS - vnějšítepelně izolační kompozitní systém. 
Tyto systémy jsou charakterizovány jako bezespáré, jejich povrchje tvořen souvislou vrstvou ušlechtilé omítky, přičemž tato konečná povrchováúprava umožňuje účinnou ochranu tepelné izolace vůči různým formámpovětrnostních vlivů (zejména UV záření). ETICS je možné uplatnit na tyto podklady: a) beton, lehčenýbeton, b) cihlové a porobetonové zdivo, c) keramické a pórobetonové prvky. Tietopodklady mohou být vybaveny vápenocementové, cementové,polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami spřípadnými jinými fasádními úpravami.
 
Tytosystémy umožňují zajistit tepelnou ochranu souvislých ploch fasády, atraktivnívzhled, ale také řeší i ostatní stavební detaily, eliminují tepelné mosty. 
Systémově řeší i navazující prvky: dilatační spáry, napojenívystupujících konstrukcí, detaily výplní otvorů. Vhodnosta oblíbenost těchto systémů vyplývá:
zezvýšení tepelné izolace stěny,
zeliminace tepelných mostů,
z účinnétepelné izolace,
z nízké hmotnostizatěžující konstrukci budovy,
zplně bezespáré renovace fasády,
z jednoduchého způsobu zhotoveníatd..
 
Samotnémuzateplování budovy - aplikaci izolace by mělo předcházet, tak jako u jinýchprací, posouzení technického stavu podkladu a důkladná příprava všech povrchů. 
U budovy určené k zateplování musí být samozřejmě ukončené všechnymokré procesy (omítky, vysprávky, potěry, ...), je třeba zajistit proschnutícelého objektu. Jevhodné, aby objekt důsledně prohlédl statik. Je sice samozřejmé, že součástí projektu je i staticképosouzení, mnohdy statik posuzuje jen na základě své empirické znalosti danéstavební soustavy objektu. Předem je třeba koncepčně vyřešit i systémové poruchy danésoustavy (přikotvení štítových stěn, reprofilaci lodžií, ...).
 

ETICSje možné aplikovat na různorodé povrchy pokud průměrná soudržnost podkladu jenejméně 200 kPa. 
Nejmenší jednotlivá, lokální přípustná hodnota je 80 kPa. Místní vyrovnání nebo reprofilace podkladu se udělá vhodnouhmotou zajišťující soudržnost minimálně 250 kPa. Požadovaná jepevnost, resp. nosnost podkladu, měřená zkouškou pevnosti v tahu (min. 0,08MPa). Pro stanovení měřitelných vlastností podkladu se používají tytozkušební metody
ČSN EN 1542 pro stanovenísoudržnosti podkladu
ČSN EN ISO 12 570 prostanovení vlhkosti podkladu
ETAG014 pro stanovení odolnosti hmoždinky proti vytržení z podkladu.
 

ETICS nelzeaplikovat na nevhodný podklad - např. 
znečištěný (prachem, výkvěty, mastnotou, odformovacími prostředky),sprašující, bioticky napadený, trvale zavlhlý nebo vykazující zvýšenouustálenou vlhkost. Ustálené hmotnostní vlhkosti materiálů udává např. ČSN 73 0540-3. Uvedené stavy podkladů lze před uplatněním ETICSsanovať vhodnýmimetodami (např. dle ČSN 73 2901).
 
Propočáteční posouzení vhodnosti podkladu se doporučují tyto způsoby a postupy:
vizuálníprůzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu,zjištění druhy podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevnýchvlhkých míst, apod..
posouzenísoudržnosti podkladu poklepem
posouzení míry degradacepodkladu vrypem
posouzenípřilnavosti povrchových úprav lepicí páskou
posouzenípodkladu otěrem
posouzenípřilnavosti nátěru mřížkovou zkouškou podle ISO 2409
posouzenívlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např.. 
metodou elektrickéhoodporu
posouzení stavudilatačních mezer v podkladu.
 
Řeknemesi, čemu je třeba věnovat pozornost, nač by měli vlastníci bytů dbát, jak seříká dívat se zhotovitelovi na ruce.
 
Požadavkyna podklad - čistota
Podkladpřed samotnou realizací realizovaného zateplení typu ETICS musí být zbavennečistot. 
Tento stav je možné dosáhnout jak mechanickým očištěním -oškrábáním, tak tlakovým vodním čištěním (VAP-kou), podle charakteru a stupněznečištění a zašpinění. V případě mastných nečistot je nejvhodnější způsob odstranění -tlakové vodní čištění za použití povrchově aktivní látky.
 
Soudržnostpodkladu
Důležitéje zjištění plošné soudržnosti podkladů pro systémy ETICS, jako jsou víceletévícevrstvé nátěry barvami, zvětralé omítky. 
Zvětralé, odfouklé a odlupující se omítky se před zahájenímprací mechanicky odstraní nejlepší seškrábáním na soudržný podklad. Tyto podklady je třeba napustit vhodným a účinným penetračnímnátěrem.
 
Rovinnost
Požadavkyna geometrickou rovinnost zateplovaného podkladu určuje ČSN.Všichnivýrobci certifikovaných kontaktních zateplovacích systémů tyto požadavky přímostanoví, požadují. 
Pokud podklad není dostatečně rovinný, je ho možné v dostatečnémpředstihu vhodnými materiály vyrovnat, což však zvyšuje celkové investičnínáklady. hmoždinkami.">Při samotném lepení se dají vyrovnat lepicí maltou nerovnosti +10 mm na délce 2 metrové latě, případně kombinovat lepení s kotvenímhmoždinkami. Při větších nerovnostech podkladu je možné upevňovat izolantpomocí lišt. Obecně se doporučuje, aby hodnota odchylky rovinnosti na délce 1metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna plniva vomítce se zvýšením o 0,5 mm. Nejvyšší dovolené hodnoty odchylek rovinnosti podkladu vzávislosti naspôsobe spojení ETICS s podkladem je maximálně 20 mm / m. Důležité je zkontrolovat rovinnost tepelněizolačního systému pozhotovení rohu a koutu obvodové stěny.
 
Vlhkost
Podkladpro zateplování nesmí být v žádném případě vlhký od zemní vlhkosti nebo jinéhozdroje vody. 
Případné výkvěty solí se před realizací mechanicky odstraní, vpřípadě většího zasolení se omítky seškrábat na podklad. Pokud je zřejmé, že plocha, která má být zateplovaná jeatakována neznámým zdrojem vlhkosti, ať už zemní vlhkostí, dešťovou vodou,podpovrchovou vodou a pod., Je nepřípustné pokračovat v dalších pracích bezzjištění zdroje a jeho eliminace. Tento problém se u panelových budov naštěstí objevuje zřídkakdy. Samozřejmě, že je následně nutné počkat i na vysušení podkladu!
 
Návaznost
Další požadavkysouvisí se stavební připraveností. 
Ponechání větracích otvorů kuchyní, dvouplášťové střechy a pod. jetřeba zvážit v rámci projektového návrhu.Vmístech současných dilatačních spár je třeba pro zateplováním zrealizovat takédilatační spáry. U prvků (prostupy, držáky, ...) zasahujících nebo prostupujícíchpřes zateplovací systém je třeba detailně řešení s možností vyloučit vzniktepelně poruch a vnikání vody do systému. Všechny existující trhliny je třeba nechat posouditprojektantovi statiky během vypracování projektu obnovy. Povrchové trhliny je obvykle možné zakrýt, případné statickétrhliny je možné zakrýt systémem jen po jejich posouzení nebo důkladnémzastabilizovaní. Zateplování problematických míst a detailů (ostění oken) jetřeba realizovat běžným nebo náhradním způsobem, který eliminuje vzniktepelných mostů a následných poruch (plísně). Tyto detaily řeší projektový návrh obnovy budovy, ve kterémprojektant posoudí problematická místa - kritické detaily výpočetním programem(výpočet teplotního pole) z hlediska minimálních tepelněizolačních vlastnostíkonstrukce a nejnižší vnitřní povrchové teploty Ѳsi(hygienické kritérium).
začátekvlastních izolačních prací je možné za těchto všeobecně platných předpokladech:
jeukončena výměna výplní otvorů (oken a dveří), jsou ukončeny izolace nabalkónech, lodžie a skončeno práce na střeše,
povrchyna které nebude aplikován izolační systém jsou chráněny před poškozením,
napodkladě se nevyskytují projevy vlhkostních problémů, mokré procesy v budovějsou již ukončené,
klempířsképráce na budově jsou ukončeny, a zrealizované tak, aby odvedli dešťovou vodu zpovrchu fasády, která se bude zateplovat systémem ETICS.
 
Vlastnízateplovací práce nejsou složité, je ale třeba, aby probíhaly s náležitoupřesností a péčí na předem poctivě připravený podklad.
 
Příprava podkladu -posouzení existujícího podkladu
Předzahájením zateplovacích prací je nutné zjistit kvalitu stávajícího podkladu,přičemž podklad musí být dostatečně únosný, soudržný, suchý a zbavenýmateriálu, který snižuje soudržnost (staré omítky, prach, mastnota, ...). 
Nosnost podkladu se otestuje zkouškou na pevnost v tahu(požadovaná pevnost podkladu je 0,08 MPa) nebo zkouškou upevnění desek z EPSrozměru 100 x 100 mm na podklad pomocí vrstvy lepidla nepřesahující tloušťku 10mm. Pokud je kvalita povrchu a upevnění odpovídající, desky EPS sepo 3 dnech při strhnutí poruší v hmotě, ne v místě přilepení!
 
Očištění podkladu
Soudržnoststávajících povrchových vrstev zateplovaných konstrukcí je třeba zkontrolovatjak vizuálně tak poklepáním, přičemž dutá místa (oddělené vrstvy) se označí apozději odstraní. 
Nečistoty a místa s nedostatečnou soudržností s podkladem jetřeba odstranit (mechanicky - osekání, oškrábáním, tlakem vody, ...),biologické znečištění očistit drátěným kartáčem a chemické znečištěnípenetrováním fungicidním přípravkem.
 
Ošetřenínasákavých podkladů
Podkladys vysokou nasákavostí jako jsou stěny (panely) z různých druhů pórobetonu jetřeba hloubkově penetrovat. 
Následněse povrch nechá důkladně vyschnout.
 
Posouzenírovinnosti podkladu
Předaplikací systému ETICS je třeba posouzení kvality podkladu. 
Nerovné a poškozené plochy je třeba vyspravit, a tak zaručitpotřebnou rovinnost a soudržnost podkladu se zateplovacím systémem.
 
Vyrovnánípodkladu
Nerovnostipodkladu do tloušťky 10 mm je možné vyrovnat lepicí maltou při lepení izolantu,větší nerovnosti do cca 20 mm je možné vyrovnat vyrovnávací maltou nebozbroušením. 
Pokud jsou nerovnosti větší než 20 mm, pak vyžadují použitíizolačních desek s různou tloušťkou. Tato tloušťka samozřejmě nemůže být menší než vypočtenáminimální tloušťka (v tepelně posudku), splňující požadavky tepelné izolacebudov.
 
Upevnění (soklových)startovacích profilů
Spodníhrana zateplovacího systému je chráněna systémovými prvky - kovovými lištami(hliníkovými). 
Jejich přísně horizontální umístění je důležité při instalaciizolačních desek na plochu zdiva. Startovací lišta se kotví hmoždinkami po cca 300 mm minimálně300 mm nad terénem (tyto hodnoty určí statické řešení projektu). Nerovnost stavebního podkladu způsobí deformaci soklové lišty,proto je nezbytné požadovat užívání vhodných podložek (PVC). V místech venkovních,příp. vnitřních rohů, je třeba věnovat pozornost oříznutí částiprofilu tak, aby mohly být přizpůsobeny průběhu podkladní stěny. Doporučuje se řezat tak, aby byl pás upevněn bez narušení jehovnější hrany, což umožňuje zachování kontinuity linie a také spodní stranyizolované fasády. Tepelně izolační systém musí založit ve vzdálenosti 1,5 - 2,5násobku tloušťky stropní / podlahové desky nad nevytápěným prostorem, přičemždaný strop svojí tloušťkou "d" vymezuje šířku tepelného mostu vobvodovém plášti. Tepelněizolační desky musí být uloženy tak, aby se vystřídalivertikální spáry a desky nebo lamely v rozích.
 

PřipevňováníETICS k podkladu
ETICSse k podkladu připevňuje lepicí hmotou s doplněním mechanickým kotvenímhmoždinkami s plastovým nebo kovovým trnem. 
Způsob připevnění ETICS závisí na druhu podkladu, druhu ETICS apodmínkách plynoucích z ČSN 73 0035 (případně ČSN EN 1991). Pro lepení ETICS k podkladu se používá lepicí hmota, přilnavostlepicí hmoty k podkladu musí být minimálně 80 kPa.Ověřuje se nastavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN EN 1542. Přilnavost lepicí hmoty k podkladu je možné zvýšit natřenímpodkladu vhodnou penetrační nátěrovou hmotou. Pro ETICS se součtem hmotnosti lícního souvrství nad 10 kg/m2 semusí používat hmoždinky s kovovým trnem. Minimální tloušťka tepelné izolace z pěnového polystyrenu je 50mm. Minimálně 30% povrchu izolační desky musí být spojeno lepicíhmotou s podkladem. Určení druhu, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinekvychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému napodkladě provedených podle ETAG 004 v oblasti stability ETICS při sání větru azvýsledků zkoušek hmoždinek podle ETAG14. Hmoždinky se navrhují jen na 100% zatížení větrem a nepřispívajík přenášení ostatních zatížení! Počet hmoždinek na m2 je určen statickým výpočtem. Musí být splněna podmínka spolehlivosti Rd Sd, kde Sd jevýpočtová, resp. návrhová hodnota účinkům sání větrem stanovena dle ČSN 73 0035,resp.podle ČSN EN 1991-1-4. Na místech zahájení systému se musí založit výztužná síťkapomocí lepicí malty nanesené na podklad před nalepením tepelně izolačních desek(např. parapet, ostění a nadpraží otvorů). Na části stavebních konstrukcí navazujících na procházejícíprvky připevňované k podkladu a oplechování musí bezprostředně před lepenímdesek aplikovat těsnící pásky.
 
Závěr -ostatní požadavky
Přiaplikaci ETICS musí být zohledněna statická způsobilost zateplené konstrukce. 
ETICS není délkově omezen, musí však být dilatovaný dle původnídilatace objektu. Tyto původní dilatační spáry je proto třeba před zahájením pracíreprofilovať. Řešení napojení ETICS na otevřené výplně musí také zohledňovatpropustnost připojovací spáry pro vodní páru. Stavební detaily musí být řešeny tak, aby zajistily tepelnětechnické požadavky ČSN 73 0540-2, zabránili pronikání vody pod povrch ETICS,eliminovali korozivní působení materiálů v kontaktu s ETICS. Proto před realizací je potřebné se na to s předstihempřipravit.
 
Poruchyzateplovacích systémů ETICS jsou nejčastěji způsobeny chybnou realizací a lzekonstatovat, že se týkají vždy nedodržení závazných technologických předpisůrealizace. 
Mezi tyto patří i přípravné práce, protože jejich častonezohledňuje ani rozpočet.

2 komentáře:

  1. Vloni jsme si museli do naší zkušebny (ve sklepních prostorách) ještě navíc koupit i nějaké akustické dveře protože nás bylo docela fest slyšet. no když se dívám na tento článek, vidím, že jsme uplní žabaři.

    OdpovědětSmazat
  2. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

    Výměna kdekoli - Váš čas je peníze. Obchodujte na počítači, tabletu a mobilu

    Otevřené obchody na eToro: 227,651,647

    OdpovědětSmazat