Konopný seznam

středa 3. března 2010

Hlava IV
Správní delikty při prokazování kvalifikace

§ 144
Správní delikty

    (1) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že předloží zadavateli k prokázání splnění kvalifikace
a) výpis ze seznamu, přičemž došlo ke změně údajů zapsaných v seznamu, která by měla za následek neprokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů nebo profesních kvalifikačních předpokladů, a dodavatel nesplnil povinnost podle § 130 odst. 2,
b) certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, přičemž došlo ke změně skutečností, na základě kterých byl certifikát vydán a jež by měly za následek neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů v certifikátu uvedených, a dodavatel nesplnil povinnost podle § 140 odst. 2.
    (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

§ 145
Řízení o správním deliktu při prokazování kvalifikace

    (1) Řízení o správním deliktu při prokazování kvalifikace podle § 144 se zahajuje na písemný návrh dotčeného zadavatele a v případě správního deliktu podle § 144 odst. 1 písm. b) rovněž příslušného správce systému nebo z moci úřední.
    (2) Ustanovení § 121 se použije obdobně.

Žádné komentáře:

Okomentovat