Konopný seznam

středa 3. března 2010

§ 34
Jednací řízení bez uveřejnění

    (1) V písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení.
    (2) Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění musí obsahovat alespoň
a) informaci o předmětu veřejné zakázky,
b) identifikační údaje zadavatele,
c) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48; to neplatí, pokud jde o případy podle § 23 odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. c) až e) a odst. 8 písm. b),
d) místo, den a hodinu konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno,
e) způsob a zásady jednání, bude-li jednání vedeno s více zájemci,
f) termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání nabídek,
g) lhůtu a místo pro podání nabídek, pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až v rámci jednání,
h) požadavky na prokázání splnění kvalifikace, může-li být zadavatelem prokázání splnění kvalifikace požadováno, a
i) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci a není-li veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci.
    (3) Je-li v jednacím řízení bez uveřejnění jednáno s více zájemci, nesmí zadavatel sdělovat zájemci údaje týkající se podmínek a návrhů uvedených jiným zájemcem bez jeho předchozího souhlasu.
    (4) V rámci jednání je zadavatel oprávněn dohodnout s vyzvanými zájemci i jiné podmínky plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve výzvě k jednání či v zadávací dokumentaci. Jakákoliv změna podmínek plnění veřejné zakázky však musí i nadále splňovat předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění (§ 23).

Žádné komentáře:

Okomentovat