Konopný seznam

středa 3. března 2010

§ 92
Zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem na základě rámcové smlouvy

    (1) Je-li rámcová smlouva uzavřena pouze s jedním uchazečem
a) a veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, uzavírá veřejný zadavatel smlouvu s uchazečem na realizaci veřejné zakázky na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy, nebo
b) všechny podmínky plnění nejsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, zadá veřejný zadavatel veřejnou zakázku na základě písemné výzvy k podání nabídky.
    (2) Veřejný zadavatel může ve zvláště odůvodněných případech s ohledem na povahu předmětu plnění rámcové smlouvy, zejména je-li předmět plnění zcela či částečně stanoven na základě zvláštního právního předpisu, uzavřít rámcovou smlouvu s více uchazeči, v níž jsou konkrétně vymezeny podmínky plnění veřejné zakázky s tím, že uchazeč, který má plnit veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy, není vybírán na základě hodnotících kritérií uvedených ve smlouvě. V takovém případě uzavře veřejný zadavatel smlouvu s uchazečem na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy uchazečem.
    (3) Je-li rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči, zadá veřejný zadavatel veřejnou zakázku vybranému uchazeči po předchozí písemné výzvě na základě hodnotících kritérií, která jsou
a) konkrétně vymezena v rámcové smlouvě,
b) vymezena v rámcové smlouvě obecným způsobem a jejich konkrétní specifikace je uvedena v písemné výzvě,
c) specifikována veřejným zadavatelem v písemné výzvě, nejsou-li vymezena v rámcové smlouvě vůbec, nebo
d) stanovena způsoby v souladu s písmeny a) až c).
    (4) Písemná výzva k podání nabídek musí obsahovat vedle obecného popisu požadovaného plnění náležitosti podle § 34 odst. 2 písm. a), b), g) a i). V případě rámcové smlouvy podle odstavců 1 a 2 se § 34 odst. 2 písm. i) nepoužije.

Žádné komentáře:

Okomentovat