Konopný seznam

středa 3. března 2010

§ 104
Oznámení soutěže o návrh a způsob komunikace

    (1) Soutěž o návrh se zahajuje uveřejněním oznámení soutěže o návrh. Pro uveřejnění oznámení soutěže o návrh použije zadavatel formulář podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství61).
    (2) Zadavatel v oznámení soutěže o návrh stanoví lhůtu pro podání návrhů nebo lhůtu, ve které mohou zájemci o účast v soutěži o návrh (dále jen „zájemce o účast“) podat žádost o účast.
    (3) Zadavatel může omezit počet zájemců o účast, které vyzve k účasti v soutěži o návrh, a to stanovením minimálního či maximálního počtu účastníků soutěže o návrh, přičemž musí definovat jasná a nediskriminační kritéria pro jejich výběr. Počet zájemců o účast vyzvaných k účasti v soutěži musí být dostačující pro zajištění skutečné soutěže, pokud to není objektivními skutečnostmi vyloučeno.
    (4) Zadavatel zajistí komunikaci, předávání a ukládání dokumentů či informací tak, aby byla zajištěna ochrana všech takových dokumentů či informací.
§ 105
Průběh soutěže o návrh
    (1) Nejpozději dnem uveřejnění oznámení soutěže o návrh je zadavatel povinen zpřístupnit soutěžní podmínky či umožnit jejich vyzvednutí všem zájemcům o účast.
    (2) Zadavatel zajistí po celou dobu soutěže až do okamžiku rozhodnutí poroty o výběru nejvhodnějšího účastníka či účastníků soutěže o návrh anonymitu podaných návrhů alespoň tak, aby porota při hodnocení návrhů nebyla schopna k návrhu přiřadit účastníka soutěže o návrh, který jej podal. Způsob zajištění anonymity uvede zadavatel v soutěžních podmínkách. Nedodrží-li účastník soutěže o návrh požadavky zadavatele týkající se anonymity, zadavatel tohoto účastníka ze soutěže o návrh vyloučí a tuto skutečnost účastníkovi soutěže o návrh písemně oznámí.
    (3) Zadavatel rovněž zajistí, aby se členové poroty seznámili s obsahem návrhů v době určené soutěžními podmínkami, nejdříve však po uplynutí lhůty k podání návrhů.
    (4) Zadavatel odmítne návrhy podané po uplynutí lhůty pro podání návrhů a vrátí je zpět zájemci o účast.

Žádné komentáře:

Okomentovat