Konopný seznam

středa 3. března 2010

§ 149
Elektronické prostředky a elektronické nástroje

    (1) Elektronickými prostředky se pro účely tohoto zákona rozumí síť a služby elektronických komunikací22). Za elektronický prostředek se pro účely tohoto zákona nepovažuje fax.
    (2) Elektronickými nástroji se pro účely tohoto zákona rozumí technické zařízení nebo programové vybavení, případně jejich součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě podle tohoto zákona, včetně zpracování, zahrnujícího digitální kompresi, a uchovávání dat. Zadavatel může použít elektronické nástroje pouze za předpokladu, že použití těchto elektronických nástrojů neporušuje zákaz diskriminace, tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi. Pro zajištění splnění těchto požadavků mohou být elektronické nástroje v zadávacím řízení použity pouze tehdy, jsou-li atestovány v atestačním řízení, prováděném Ministerstvem informatiky. Podání žádosti o atest je zpoplatněno. Poplatek činí až 100 000 Kč. Podrobnosti atestačního řízení, náležitosti žádosti o atest a výši poplatku za podání žádosti o atest stanoví prováděcí právní předpis. Atestačním řízením se rozumí postup, v jehož rámci jsou zkoumány požadavky shody elektronického nástroje s požadavky tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu. Na základě atestačního řízení Ministerstvo informatiky vydává atest, jenž je dokladem osvědčujícím kladný výsledek atestace.
    (3) Při elektronické komunikaci související se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh poskytne zadavatel dodavatelům, kteří mohou mít zájem účastnit se řízení či soutěže, k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, zejména pro elektronické podání nabídek a žádostí o účast.
    (4) Podává-li dodavatel nabídku, žádost o účast, námitky proti úkonům zadavatele nebo prokazuje-li splnění kvalifikace elektronickými prostředky nebo jde-li o žádost o účast či o návrh v soutěži o návrh nebo odesílá-li zadavatel elektronickými prostředky oznámení či výzvu o zahájení zadávacího řízení, výzvu k jednání nebo k podání nabídky v zadávacím řízení či k účasti v soutěžním dialogu, oznámení o zadání veřejné zakázky, oznámení o způsobu vyřízení námitek či rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, musí být datová zpráva71) opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Zadavatel je oprávněn požadovat opatření datové zprávy elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu u jakýchkoliv datových zpráv zasílaných elektronickými prostředky.
    (5) Neexistují-li doklady k prokázání kvalifikace v elektronické podobě, předloží dodavatel zadavateli tyto doklady v listinné podobě v době podle § 52 nebo § 65.
    (6) Zadavatel je povinen zajistit, aby u elektronických nástrojů, jejichž prostřednictvím je realizována elektronická komunikace, zejména elektronický přenos a příjem nabídek, případně elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěžích o návrh, bylo zaručeno, aby
a) byly splněny požadavky na elektronické podpisy, vztahující se k nabídkám, žádostem o účast a k předávání plánů a projektů, uvedené ve zvláštním právním předpisu72),
b) mohl být přesně určen čas a datum doručení nabídek, žádostí o účast a předložení plánů a projektů,
c) bylo možné přiměřeně zajistit, že před stanovenými lhůtami nikdo nemůže mít přístup k údajům zaslaným v souladu s těmito požadavky,
d) v případě porušení zákazu přístupu podle písmene c) mohlo být přiměřeně zajištěno, že porušení bude spolehlivě zjistitelné,
e) pouze oprávněné osoby mohly stanovit nebo změnit data pro zpřístupnění doručených údajů,
f) během různých fází zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, byl přístup ke všem nebo k části předaných údajů možný pouze na základě předchozího rozhodnutí oprávněných osob,
g) rozhodnutí oprávněných osob podle písmene f) mohlo umožnit přístup k předaným údajům až po předem stanoveném datu,
h) údaje doručené a zpřístupněné v souladu s těmito požadavky, mohly zůstat přístupné pouze osobám, které jsou oprávněné se s nimi seznamovat,
i) byly chráněny proti neoprávněnému přístupu třetích osob,
j) byla pro ně zajištěna technická podpora a servis v případě poruchy.
    (7) Dodavatel může předložit zadavateli údaje nezbytné pro hodnocení nabídky též ve formě elektronického katalogu, a to zejména v případě veřejných zakázek zadávaných zadavatelem na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému. Elektronickým katalogem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor informací obsahující ceny odpovídající jednotlivým položkám předmětu veřejné zakázky, popis takových položek, případně další údaje s nimi souvisejícími. Elektronický katalog musí splňovat veškeré požadavky stanovené pro elektronické nástroje používané pro komunikaci elektronickými prostředky podle tohoto paragrafu.
    (8) Bližší požadavky týkající se elektronických prostředků, elektronických nástrojů a elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek stanoví prováděcí právní předpis.

Žádné komentáře:

Okomentovat